IZVEŠTAJ 29.09.2020.

Stanje sredstava na podračunu na dan 29.09.2020.

8.023.055,75
   

Stanje prethodnog dana

7.853.375,75
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 

Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije  

 

 
Ostale uplate

169.680,00

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan: 29.09.2020.

169.680,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 29.09.2020.                                                8.023.055,75        

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  29.09.2020.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada

 
   

Ostale isplate-provizija UT

     

Ostale isplate

 
Ukupne isplate na dan:29.09.2020.  

UKUPNO  OSTAJE:                     8.023.055,75