IZVEŠTAJ 30.06.2020.

Stanje sredstava na podračunu na dan 30.06.2020.

13.912.095,75

Stanje prethodnog dana

14.044.598,85

Uplata od RFZO

Uplata od budžeta APV, Ministarstva zdravlja

Uplata participacije

Ostale uplate

Refundacija bolovanja od RFZO

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

Ukupno uplate na dan: 30.06.2020.

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 30.06.2020.                                                 13.912.095,75               

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  30.06.2020.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

132.503,10

Isplate zarada

Isplata  bolovanja

Ostale isplate-provizija UT

Ostale isplate-povraćaj sredstava

Ukupne isplate na dan:30.06.2020. 132.503,10

UKUPNO  OSTAJE:                      13.912.095,75