IZVEŠTAJ 30.09.2020.

Stanje sredstava na podračunu na dan 30.09.2020.

8.032.895,75
   

Stanje prethodnog dana

8.023.055,75
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 

Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije  

 

 
Ostale uplate

9.840,00

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan: 30.09.2020.

9.840,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 30.09.2020.                                                8.032.895,75        

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  30.09.2020.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada

 
   

Ostale isplate-provizija UT

     

Ostale isplate

 
Ukupne isplate na dan:30.09.2020.  

UKUPNO  OSTAJE:                     8.032.895,75