IZVEŠTAJ  31.05.2022.

Stanje sredstava na podračunu na dan 31.05.2022.

20.711.206,36
   

Stanje prethodnog dana

21.204.616,07
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata od RFZO-COVID nagrade   

 

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava  
Ostale uplate 24.980,00
Uplata participacije  
Ukupno uplate na dan:31.05.2022. 24.980,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 31.05.2022.           20.711.206,36

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  31.05.2022.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

518.389,71
             

Isplate zarada

 
Ostale isplate- provizija UT  
   

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:31.05.2022. 518.389,71

UKUPNO  OSTAJE:                     20.711.206,36

[/et_pbrow]