PODACI O USLUZI:

Vrsta uzorka: padavine, vazduh

Vrsta ispitivanja: aerozagađenje, hemijske analize

PODACI O UZORKU:

Mesto uzorkovanja:

1.JKP Čoka

2.Železnička 1 Čoka

Datum izdavanja rezultata: 14.11.2019.

Na 1. mernom mestu – JKP Čoka izvršena je analiza aerosedimenta u kojem su određene koncentracije ukupnih taložnih materija, relevantnih anjona i katjona, bitne fizičkohemijske osobine padavina. Tokom 7 dana, merene su koncentracije ukupnih suspendovanih čestica-TSP i koncentracije suspendovanih čestica PM10 na istom mernom mestu, a analiza sumpor dioksida, čađi i azotdioksida tokom meseca, merena je na mernom mestu br.2 Železnička 1 Čoka.

Koncentracija ukupnih taložnih materija merena na mernom mestu JKP Čoka je u granicama propisanim Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/10, 63/13. (MDK- maksimalno dozvoljena vrednost je 450 mg/m2/dan) i iznosi 129.72 mg/m2/dan. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) su imale srazmene vrednosti izmenim ukupnim taložnom materijama. Tokom ovog meseca utvrđena je normalna pH vrednost padavina i iznosi 7.36.

Koncentracija čađi, prosečna mesečna (MDK je 50 µg/m3) je bila u granicama propisanim Uredbom i prosečno je iznosila 5.96 µg/m3, kao i maksimalna prosečna dnevna koncentracija koja je iznosila je 22,0 µg/m3.

Prosečna mesečna i prosečne dnevne koncentracije sumpordioksida (SO2) su bile u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV) prema Uredbi (GV i TV je 125 µg/m3). Prosečno mesečna koncentracija je iznosila 11.92 µg/m3, a maksimalna prosečna dnevna izmerena koncentracija je bila 28.0 µg/m3.

Prosečna mesečna kao i prosečne dnevne koncentracije azotdioksida (NO2) su bile u granicama propisanim za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV) prema Uredbi (GV je 85 µg/m3, a TV je 93 µg/m3) i prosečno mesečno iznosila 3.25 µg/m3, a maksimalna prosečna dnevna koncentracija je bila 11.0 µg/m3.

Koncentracije ukupnih suspendovanih čestica-TSP su tokom 4 od 7 dana ili 57,14% bile na mernom mestu JKP Čoka iznad granica propisanih prema Uredbi (MDK od 120 µg/m3), a kretale su se od 42.0 do 176.0 µg/m3. Prosečna koncentracija iznosila je 117,7 µg/m3, i u propisanim granicama je.

Koncentracije suspendovanih čestica PM10 su tokom svih 7 dana bile na mernom mestu JKP Čoka iznad granica propisanih prema Uredbi (GV i TV od 50 µg/m3), a kretale su se od 53.0 do 150.0 µg/m3. Prosečna koncentracija iznosila je 103.0 µg/m3, i iznad propisanih granica. Shodno prethodnoj analizi, u odnosu na donju i gornju granicu ocenjivanja (Donja DGO 25 µg/m3 Gornja GGO 35 µg/m3) GGO je prekoračena u svih 7 uzoraka ili u 100%, dok je DGO prekoračena takođe u svih 7 uzoraka ili u 100%.

Kvalitet vazduha u gradu nije zadovoljavajućeg kvaliteta u prvom redu zbog povećanih koncentracija TSP i PM10, a osetljive kategorije ljudi: deca, hronični bolesnici, stare osobe i trudnice, mogu imati respiratorne smetnje.

Predlog mera: Smanjiti emisuju čestica, korišćenjem ekoloških goriva (gas, struja) umesto čvrstih goriva i onih koja potiču iz nafte ili otpada (gume, plastika, tkanine…). Postavljanje filtera za prečišćavanje vazduha u industrijskim postrojenjima, pošumljavanje okoline, pranje ulica i održavanje higijene naselja će svakako doprineti poboljšanju kvaliteta vazduha.