Испитивaњe вaздухa – aeрoсeдимeнтa и тeшких мeтaлa нa пoдучjу oпштинe Кањижа – извeштaj зa мeсeц МАРТ 2020 гoдинe

PODACI O USLUZI:

Vrsta uzorka: padavine, vazduh

Vrsta ispitivanja: aerozagađenje, hemijske analize

PODACI O UZORKU:

Mesto uzorkovanja:

1.Opština Kanjiža SGŠ 46,0645 IGD 20,0605

Datum izdavanja rezultata: 10.04.2020.

Na osnovu Ugovora o ispitivanju vazduha – aerosedimenta i teških metala za mesto Kanjiža, šaljemo Vam izveštaj za mesec mart 2020. godine sa mišljenjem.

Na 1 mernom mestu – Opština Kanjiža izvršena je analiza aerosedimenta u kojem su određene koncentracije ukupnih taložnih materija, relevantnih anjona i katjona, bitne fizičkohemijske osobine padavina i teški metali (olovo, kadmijum, cink i nikl). Tokom 7 dana, merene su koncentracije suspendovanih čestica PM10 na istom mernom mestu, a analiza sumpor dioksida, čađi i azotdioksida tokom mesec dana.

Koncentracija ukupnih taložnih materija je na mernom mestu Opština Kanjiža je u granicama propisanim Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/10, 63/13. (MDK- maksimalno dozvoljena vrednost je 450 mg/m2/dan) i iznosi 116.79 mg/m2/dan. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) su imale srazmene vrednosti izmenim ukupnim taložnom materijama. Tokom ovog meseca utvrđena je normalna pH vrednost padavina i iznosi 6.66.

Koncentracije teških metala (cink, olovo, kadmijum i nikl) merenih metodom aerosedimenta, bile su ispod granice detekcije (Pb, Cd, Zn, Ni). Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 i 75/2010 ne propisuje maksimalno dozvoljene vrednosti navedenih metala u padavinama.

Koncentracija čađi, prosečna mesečna (MDK je 50 µg/m3) je bila u granicama propisanim Uredbom i prosečno je iznosila 1.32 µg/m3, kao i maksimalna prosečna dnevna koncentracija koja je iznosila je 3,0 µg/m3.

Prosečna mesečna i prosečne dnevne koncentracije sumpordioksida (SO2) su bile u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV) prema Uredbi (GV i TV je 125 µg/m3). Prosečno mesečna koncentracija je iznosila 10.1 µg/m3, a maksimalna prosečna dnevna izmerena koncentracija je bila 13.0 µg/m3.

Prosečna mesečna kao i prosečne dnevne koncentracije azotdioksida (NO2) su bile u granicama propisanim za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV) prema Uredbi (GV je 85 µg/m3, a TV je 89 µg/m3) i prosečno mesečno iznosila 6.52 µg/m3, a maksimalna prosečna dnevna koncentracija je bila 24.0 µg/m3.

Koncentracije suspendovanih čestica PM10 su tokom 1 od 7 dana ili 14,28% bile na mernom mestu Opština Kanjiža iznad granica propisanih prema Uredbi (GV i TV od 50 µg/m3), a kretale su se od 23.0 do 69.0 µg/m3. Prosečna koncentracija iznosila je 35,7 µg/m3, i u propisanim granicama je. Shodno prethodnoj analizi, u odnosu na donju i gornju granicu ocenjivanja (Donja DGO 25 µg/m3 Gornja GGO 35 µg/m3) GGO je prekoračena 2 od 7 dana ili u 28,57%, kao i DGO koja je prekoračena u 5 od 7 ili u 71.42%.

Kvalitet vazduha u gradu je vrlo dobrog kvaliteta, ali ipak osetljive kategorije ljudi: deca, hronični bolesnici, stare osobe i trudnice, mogu imati blage respiratorne smetnje ili kardiovaskularnu odnosno cerebrovaskularne tegobe.

Predlog mera: Smanjiti emisuju čestica, korišćenjem ekoloških goriva (gas, struja) umesto čvrstih goriva i onih koja potiču iz nafte ili otpada (gume, plastika, tkanine…). Postavljanje filtera za prečišćavanje vazduha u industrijskim postrojenjima, pošumljavanje okoline, pranje ulica i održavanje higijene naselja će svakako doprineti poboljšanju kvaliteta vazduha.