ПОДАЦИ О УСЛУЗИ:

Врста узорка: падавине, ваздух

Врста испитивања: аерозагађење, хемијске анализе

 

ПОДАЦИ О УЗОРКУ:

Место узорковања:

1.Ватрогасни дом Кањижа СГШ 46,0669 ИГД 20,0579

Датум издавања резултата: 15.05.2024.

 

            На основу Уговора о испитивању ваздуха – аероседимента и тешких метала за место Кањижа, шаљемо Вам извештај за месец април 2024. године са мишљењем.

На 1 мерном месту – Ватрогасни дом Кањижа извршена је анализа аероседимента у којем су одређене концентрације укупних таложних материја, релевантних ањона и катјона, битне физичкохемијске особине падавина и тешки метали (олово, кадмијум, цинк и никл). Током 7 дана, мерене су концентрације суспендованих честица ПМ10 на истом мерном месту, а анализа сумпор диоксида, чађи и азотдиоксида током месец дана.

Концентрација укупних таложних материја је на мерном месту Ватрогасни дом Кањижа је у границама прописаним Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010, 75/10, 63/13. (МДК- максимално дозвољена вредност је 450 мg/м2/дан) и износи 158.7 мg/м2/дан. Концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, калцијум) су имале сразмене вредности изменим укупним таложном материјама. Током овог месеца утврђена је нормална pH вредност падавина и износи 6.28.

Концентрације тешких метала (цинк, олово, кадмијум и никл) мерених методом аероседимента, биле су у складу са вредностима према стручних доктринама (Pb, Cd, Zn, Ni). Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010 и 75/2010 не прописује максимално дозвољене вредности наведених метала у падавинама.

            Концентрација чађи, просечна месечна (МДК је 50 µg/м3) је била у границама прописаним Уредбом и просечно је износила 6.03 µg/м3, а максимална просечна дневна концентрација је износила 7,0 µg/м3.

Просечна месечна и просечне дневне концентрације сумпордиоксида (SО2) су биле у прописаним границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ) према Уредби (ГВ и ТВ је 125 µg/м3). Просечно месечна концентрација је износила 10.13 µg/м3, а максимална просечна дневна измерена концентрација је била 11.0 µg/м3.

Просечна месечна као и просечне дневне концентрације азотдиоксида (NО2) су биле у границама прописаним за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ) према Уредби (ГВ је 85 µg/м3, а ТВ је 85 µg/м3) и просечно месечно износила 5.97 µg/м3, а максимална просечна дневна концентрација је била 10.0 µg/м3.

Концентрације суспендованих честица ПМ10 су током 1 од 7 дана или у 14.28% била на мерном месту Ватрогасни дом Кањижа изнад граница прописаних према Уредби (ГВ и ТВ од 50 µg/м3), а кретале су се од 17.0 до 87.0 µg/м3. Просечна концентрација износила је 33,9 µg/м3, и у прописаним границама је. Сходно претходној анализи, у односу на доњу и горњу границу оцењивања (Доња ДГО 25 µg/м3 Горња ГГО 35 µg/м3) ГГО је била прекорачена у 1 узорка од 7 узорака или у 14.28%, а ДГО је прекорачена у 4 узорка од 7 узорака или у 57.14%.

Здравствени ефекти: Квалитет ваздуха у граду је током овог месеца средњег квалитета. Осетљиве категорије људи као што су: деца, хронични болесници, старе особе и труднице, могу имати респираторне или кардиоваскуларне односно цереброваскуларне тегобе.

 

Предлог мера: Коришћење еколошких горива (гас, струја, ветар, сунце) уместо чврстих горива и оних која потичу из нафте или отпада (гуме, пластика, тканине…). Постављање филтера за пречишћавање ваздуха у индустријским постројењима, пошумљавање околине, прање улица и одржавање хигијене насеља ће свакако допринети побољшању квалитета ваздуха.