Испитивaњe вaздухa – aeрoсeдимeнтa и тeшких мeтaлa нa пoдучjу oпштинe Кањижа – извeштaj зa мeсeц MAJ 2021 гoдинe

PODACI O USLUZI:

Vrsta uzorka: padavine, vazduh

Vrsta ispitivanja: aerozagađenje, hemijske analize

 

PODACI O UZORKU:

Mesto uzorkovanja:

1.Vatrogasni dom Kanjiža SGŠ 46,0645 IGD 20,0605

Datum izdavanja rezultata: 09.06.2021.

 

            Na osnovu Ugovora o ispitivanju vazduha – aerosedimenta i teških metala za mesto Kanjiža, šaljemo Vam izveštaj za mesec maj 2021. godine sa mišljenjem.

 

Na 1 mernom mestu – Vatrogasni dom Kanjiža izvršena je analiza aerosedimenta u kojem su određene koncentracije ukupnih taložnih materija, relevantnih anjona i katjona, bitne fizičkohemijske osobine padavina i teški metali (olovo, kadmijum, cink i nikl). Tokom 7 dana, merene su koncentracije suspendovanih čestica PM10 na istom mernom mestu, a analiza sumpor dioksida, čađi i azotdioksida tokom mesec dana.

 

Koncentracija ukupnih taložnih materija je na mernom mestu Vatrogasni dom Kanjiža je u granicama propisanim Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/10, 63/13. (MDK- maksimalno dozvoljena vrednost je 450 mg/m2/dan) i iznosi 278.48 mg/m2/dan. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) su imale srazmene vrednosti izmenim ukupnim taložnom materijama. Tokom ovog meseca utvrđena je normalna pH vrednost padavina i iznosi 6.51.

 

Koncentracije teških metala (cink, olovo, kadmijum i nikl) merenih metodom aerosedimenta, bile su ispod granice detekcije (Pb, Cd, Zn, Ni). Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 i 75/2010 ne propisuje maksimalno dozvoljene vrednosti navedenih metala u padavinama.

 

            Koncentracija čađi, prosečna mesečna (MDK je 50 µg/m3) je bila u granicama propisanim Uredbom i prosečno je iznosila manje od 6,0 µg/m3, a maksimalna prosečna dnevna koncentracija je iznosila manje od 6,0 µg/m3.

 

Prosečna mesečna i prosečne dnevne koncentracije sumpordioksida (SO2) su bile u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV) prema Uredbi (GV i TV je 125 µg/m3). Prosečno mesečna koncentracija je iznosila manje od 10.0 µg/m3, a maksimalna prosečna dnevna izmerena koncentracija je bila manja od 10.0 µg/m3.

 

Prosečna mesečna kao i prosečne dnevne koncentracije azotdioksida (NO2) su bile u granicama propisanim za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV) prema Uredbi (GV je 85 µg/m3, a TV je 85 µg/m3) i prosečno mesečno iznosila 3.97 µg/m3, a maksimalna prosečna dnevna koncentracija je bila 9.0 µg/m3.

 

Koncentracije suspendovanih čestica PM10 su tokom svih 7 dana bila na mernom mestu Vatrogasni dom Kanjiža u granicama propisanim prema Uredbi (GV i TV od 50 µg/m3), a kretale su se od 13.0 do 30.0 µg/m3. Prosečna koncentracija iznosila je 18,3 µg/m3, i u propisanim granicama je. Shodno prethodnoj analizi, u odnosu na donju i gornju granicu ocenjivanja (Donja DGO 25 µg/m3 Gornja GGO 35 µg/m3) GGO nije prekoračena ni u jednom uzorku, a DGO je prekoračena u 1 od 7 uzoraka ili u 14,28%.

Kvalitet vazduha u gradu je vrlo dobrog kvaliteta, a tek osetljive kategorije ljudi: deca, hronični bolesnici, stare osobe i trudnice, mogu imati respiratorne smetnje ili kardiovaskularnu odnosno cerebrovaskularne tegobe.

Predlog mera: Smanjiti emisuju čestica, korišćenjem ekoloških goriva (gas, struja) umesto čvrstih goriva i onih koja potiču iz nafte ili otpada (gume, plastika, tkanine…). Postavljanje filtera za prečišćavanje vazduha u industrijskim postrojenjima, pošumljavanje okoline, pranje ulica i održavanje higijene naselja će svakako doprineti poboljšanju kvaliteta vazduha.