Испитивaњe вaздухa – aeрoсeдимeнтa и тeшких мeтaлa нa пoдучjу oпштинe Кањижа – извeштaj зa мeсeц ДЕЦЕМБАР 2021 гoдинe

ПОДАЦИ О УСЛУЗИ:

Врста узорка: падавине, ваздух

Врста испитивања: аерозагађење, хемијске анализе

 

ПОДАЦИ О УЗОРКУ:

Место узорковања:

1.Ватрогасни дом Кањижа СГШ 46,0645 ИГД 20,0605

Датум издавања резултата: 13.01.2022.

 

            На основу Уговора о испитивању ваздуха – аероседимента и тешких метала за место Кањижа, шаљемо Вам извештај за месец децембар 2021. године са мишљењем.

 

На 1 мерном месту – Ватрогасни дом Кањижа извршена је анализа аероседимента у којем су одређене концентрације укупних таложних материја, релевантних ањона и катјона, битне физичкохемијске особине падавина и тешки метали (олово, кадмијум, цинк и никл). Током 7 дана, мерене су концентрације суспендованих честица ПМ10 на истом мерном месту, а анализа сумпор диоксида, чађи и азотдиоксида током месец дана.

 

Концентрација укупних таложних материја је на мерном месту Ватрогасни дом Кањижа је у границама прописаним Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010, 75/10, 63/13. (МДК- максимално дозвољена вредност је 450 мг/м2/дан) и износи 226.24 мг/м2/дан. Концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, калцијум) су имале сразмене вредности изменим укупним таложном материјама. Током овог месеца утврђена је нормална pH вредност падавина и износи 6.05.

 

Концентрације тешких метала (цинк, олово, кадмијум и никл) мерених методом аероседимента, биле су испод границе детекције (Pb, Cd, Zn, Ni). Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010 и 75/2010 не прописује максимално дозвољене вредности наведених метала у падавинама.

 

            Концентрација чађи, просечна месечна (МДК је 50 µг/м3) је била у границама прописаним Уредбом и просечно је износила мање од 9,71 µг/м3, а максимална просечна дневна концентрација је износила мање од 28,0 µг/м3.

 

Просечна месечна и просечне дневне концентрације сумпордиоксида (SО2) су биле у прописаним границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ) према Уредби (ГВ и ТВ је 125 µг/м3). Просечно месечна концентрација је износила 10.58 µг/м3, а максимална просечна дневна измерена концентрација је била 13.0 µг/м3.

 

Просечна месечна као и просечне дневне концентрације азотдиоксида (NО2) су биле у границама прописаним за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ) према Уредби (ГВ је 85 µг/м3, а ТВ је 85 µг/м3) и просечно месечно износила 5.55 µг/м3, а максимална просечна дневна концентрација је била 19.0 µг/м3.

 

Концентрације суспендованих честица ПМ10 су током 4 од 7 дана или у 57,14% била на мерном месту Ватрогасни дом Кањижа изнад граница прописаних према Уредби (ГВ и ТВ од 50 µг/м3), а кретале су се од 26.0 до 95.0 µг/м3. Просечна концентрација износила је 56,4 µг/м3, и изнад прописаних граница је. Сходно претходној анализи, у односу на доњу и горњу границу оцењивања (Доња ДГО 25 µг/м3 Горња ГГО 35 µг/м3) ГГО је прекорачена у 4 од 7 узорака или у 57,14% а ДГО је прекорачена у 7 од 7 узорака или у 100%.

Квалитет ваздуха у граду је средњег до лошег квалитета, а осетљиве категорије људи: деца, хронични болесници, старе особе и труднице, могу имати респираторне сметње или кардиоваскуларну односно цереброваскуларне тегобе.

Предлог мера: Смањити емисују честица, коришћењем еколошких горива (гас, струја) уместо чврстих горива и оних која потичу из нафте или отпада (гуме, пластика, тканине…). Постављање филтера за пречишћавање ваздуха у индустријским постројењима, пошумљавање околине, прање улица и одржавање хигијене насеља ће свакако допринети побољшању квалитета ваздуха.