Испитивaњe вaздухa – aeрoсeдимeнтa и тeшких мeтaлa нa пoдучjу oпштинe Кикиндa – извeштaj зa мeсeц МАРТ 2020. гoдинe

PODACI O USLUZI:

Vrsta uzorka: padavine, vazduh

Vrsta ispitivanja : aerozagađenje, hemijske analize

PODACI O UZORKU:

Mesto uzorkovanja:

1.ZZJZ Kikinda SGŠ: 45,8337 IGD: 20,4728

2.Mikronaselje: OŠ Žarko Zrenjanin (gasovi) SGŠ: 45,8205 IGD: 20,4545 i Bunar I (aerosediment, suspendovane čestice) SGŠ: 45,8187 IGD: 20,4456

3.SRC Jezero Kikinda- SGŠ: 45,8382 IGD: 20,4641

4.Nakovo, Krajiška 6 SGŠ: 45,8740 IGD: 20,4618

5.Banatsko Veliko Selo, Desanke Maksimović 107 SGŠ: 45,8312 IGD: 20,6105

6.Novi Kozarci, dvorište Ambulante SGŠ: 45,7785 IGD: 20,6118

7.Rusko Selo, dvorište MZ SGŠ: 45,7563 IGD: 20,5732

8.Banatska Topola, dvorište MZ SGŠ: 45,6713 IGD: 20,4641

9.Bašaid, dvorište Ambulante SGŠ: 45,6435 IGD: 20,4161

10.Iđoš, dvorište MZ SGŠ: 45,8243 IGD: 20,3115

11.Sajan, dvorište Etno kuće Velika 118 SGŠ: 45,8438 IGD: 20,2733

12.Mokrin, dvorište MZ SGŠ: 45,9346 IGD: 20,4093

Datum izdavanja rezultata: 10.04.2020.

Nakon izvršenih ispitivanja vazduha – aerosedimenta i teških metala na podučju opštine Kikinda šaljemo Vam izveštaj za mesec mart 2020. godine sa mišljenjem. (Ugovor br. V-501-33/2020 za 2020.)

Na 3 merna mesta u Kikindi i na 9 mernih mesta u selima izvršena je analiza aerosedimenta-padavina u kojima su određivane koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink i živa), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na dva merna mesta u Kikindi izvršena je i analiza sumpordioksida, čađi i to na mernim mestima: ZZJZ i Mikronaselje, dok je analiza azotdioksida vršena na 1 mernom mestu-ZZJZ.

U toku meseca na dva merna mesta, ZZJZ i Mikronaselje u periodu od po 7 dana su merene suspendovane čestice veličine 10 µm (PM10), dok su na 1 mernom mernom mestu merene koncentracije ukupnih suspendovanih čestica-ZZJZ, gde su u ukupnim suspendovanim česticama tokom 7 dana određivani teški metali i metaloidi i to: arsen, kadmijum, olovo, živa i nikl. Na mernom mestu ZZJZ u periodu od 5 dana su merene suspendovane čestice veličine 2.5 µm (PM2.5)

Koncentracije ukupnih taložnih materija (UTM) su na svim mernim mestima u gradu Kikinda bile u granicama propisanim Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 i 75/10. (MDK- maksimalno dozvoljena vrednost je 450 mg/m2/dan) i kretale su se od 201,55 mg/m2/dan na mernom mestu Mikronaselje do 238.7 mg/m2/dan na mernom mestu ZZJZ. Na mernom mestu SC Jezero koncentracija je bila 224,99 mg/m2/dan. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmene vrednosti na svim mernim mestima. Tokom ovog meseca utvrđena je normalna pH vrednost padavina na svim mernim mestima u Kikindi: Jezero 6.56, Mikronaselje 6.69, ZZJZ 6.75. U selima opštine Kikinda (9 sela) koncentracije UTM su bile u granicama propisanim Uredbom, a kretale su se od 45,54 mg/m2/dan na mernom mestu u N.Kozarcima do 650,43 mg/m2/dan na mernom mestu u B.V.Selo. Tabela br.1. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmene vrednosti na svim mernim mestima u selima Opštine Kikinda, a utvrđena je i normalna pH vrednost padavina.

Tabela br. 1

Rb Merno Mesto Izmerena vrednost UTM (mg/m2/dan) MDK za UTM (mg/m2/dan) pH
1 ZZJZ 238.7 450 6,75
2 Mikronaselje 201.55 450 6,69
3 SC Jezero 224.99 450 6,56
4 Nakovo 50.4 450 6,76
5 B.V.Selo 650.43 450 7,0
6 N.Kozarci 45.54 450 6,56
7 R.Selo 74.97 450 6,67
8 B.Topola 87.72 450 6,82
9 Bašaid 87.1 450 6,80
10 Iđoš 69.96 450 6,7
11 Sajan 90.89 450 6,72
12 Mokrin 104.4 450 6,77

Koncentracije teških metala i metaloida (olovo, kadmijum, cinka i žive) merenih metodom aerosedimenta, su bile u skladu sa vrednostima prema stručnih doktrinama. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/13 ne propisuje maksimalno dozvoljene vrednosti navedenih metala i metaloida u padavinama.

Prosečna mesečna koncentracije čađi (MDK je 50 µg/m3) je bila na mernom mestu ZZJZ u propisanim granicama – 3,9 µg/m3, kao i maksimalna prosečna dnevna koncentracija 11.0 µg/m3. Na mernom mestu Mikronaselje prosečna mesečna koncentracije čađi je bila 3,68 µg/m3 što je u propisanim granicama, dok je maksimalno izmerena prosečna dnevna koncentracija bila 15.0 µg/m3 što je u propisanim granicama.

Prosečne mesečne i dnevne koncentracije sumpor dioksida (SO2) su bile na svim mernim mestima u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV)– 10,03 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ i 10,03 µg/m3 na mernom mestu Mikronaselje (GV i TV prema Uredbi je 125 µg/m3). Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 11,0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 11.0 µg/m3 što je takođe u granicama propisanim Uredbom.

Prosečne mesečne kao i maksimalne koncentracije azotdioksida je u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV) na svim mernim mestima – 1,1 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ (GV je 85 µg/m3, a TV je 89 µg/m3) Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 2.0 µg/m3, što je takođe u granicama propisanim Uredbom.

Koncentracija ukupnih suspendovanih čestica je tokom 1 od 7 dana na mernom mestu ZZJZ bila iznad granica propisanih prema Uredbi (MDK od 120 µg/m3), a kretala se od 31,0 do 149.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 69,7 µg/m3).

Koncentracije arsena, kadmijuma, žive, olova i nikla su u ukupnim suspendovanim (TSP) česticama bile su u skladu sa stručnim doktrinama na oba merna mesta. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/2013 ne propisuje granične vrednosti za metale u ukupnim suspendovanim česticama.

Koncentracija suspendovanih čestica veličine do 10 µm (PM10) je tokom 2 od 7 dana na mernom mestu ZZJZ bila iznad granica propisanih prema Uredbi (GV od 50 µg/m3) ili u 28.57%, a kretala se od 16,0 do 129.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 47,7 µg/m3). Na mernom mestu Mikronaselje je tokom 5 od 7 dana koncentracija je bila iznad granica propisanih Uredbom (GV je 50 µg/m3) i kretala se od od 18.0 do 25.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 57,1 µg/m3 što je iznad granica za GV). Shodno prethodnoj analizi, u odnosu na donju i gornju granicu ocenjivanja (Donja DGO 25 µg/m3 Gornja GGO 35 µg/m3) na mernom mestu ZZJZ, GGO je prekoračena u 3 od 7 uzoraka ili u 42,85%, a DGO je prekoračena u 4 od 7 uzorka ili u 57,14%. Na mernom mestu Mikronaselje GGO je prekoračena u 5 od 7 uzoraka ili u 71,42%, dok je DGO prekoračena u 6 od 7 uzoraka ili 85,71%.

Koncentracija suspendovanih čestica veličine do 2.5 µm (PM2.5) na mernom mestu ZZJZ bila je iznad granica propisanih prema Uredbi (GV od 25 µg/m3, TV 25 µg/m3) u 2 od 5 uzoraka ili u 40%, a kretala se od 13.0 do 36.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 23,6 µg/m3 što je u granicama za GV i TV).

Zdravstveni efekti: Kvalitet vazduha u gradu Kikinda je srednjeg kvaliteta u odnosu na analizirane parametre i lošiji u odnosu na prethodni mesec, te osetljive kategorije ljudi: deca, hronični bolesnici, stare osobe i trudnice, mogu imati respiratorne smetnje ili kardiovaskularne odnosno cerebrovaskularne tegobe.

Predlog mera: Korišćenje ekoloških goriva (gas, struja, vetar, sunce) umesto čvrstih goriva i onih koja potiču iz nafte ili otpada (gume, plastika, tkanine…). Postavljanje filtera za prečišćavanje vazduha u industrijskim postrojenjima, pošumljavanje okoline, pranje ulica i održavanje higijene naselja će svakako doprineti poboljšanju kvaliteta vazduha.