Испитивaњe вaздухa – aeрoсeдимeнтa и тeшких мeтaлa нa пoдучjу oпштинe Кикиндa – извeштaj зa мeсeц MAJ 2020. гoдинe

PODACI O USLUZI:

Vrsta uzorka: padavine, vazduh

Vrsta ispitivanja : aerozagađenje, hemijske analize

PODACI O UZORKU:

Mesto uzorkovanja:

1.ZZJZ Kikinda SGŠ: 45,8337 IGD: 20,4728

2.Mikronaselje: OŠ Žarko Zrenjanin (gasovi) SGŠ: 45,8205 IGD: 20,4545 i Bunar I (aerosediment, suspendovane čestice) SGŠ: 45,8187 IGD: 20,4456

3.SRC Jezero Kikinda- SGŠ: 45,8382 IGD: 20,4641

4.Nakovo, Krajiška 6 SGŠ: 45,8740 IGD: 20,4618

5.Banatsko Veliko Selo, Desanke Maksimović 107 SGŠ: 45,8312 IGD: 20,6105

6.Novi Kozarci, dvorište Ambulante SGŠ: 45,7785 IGD: 20,6118

7.Rusko Selo, dvorište MZ SGŠ: 45,7563 IGD: 20,5732

8.Banatska Topola, dvorište MZ SGŠ: 45,6713 IGD: 20,4641

9.Bašaid, dvorište Ambulante SGŠ: 45,6435 IGD: 20,4161

10.Iđoš, dvorište MZ SGŠ: 45,8243 IGD: 20,3115

11.Sajan, dvorište Etno kuće Velika 118 SGŠ: 45,8438 IGD: 20,2733

12.Mokrin, dvorište MZ SGŠ: 45,9346 IGD: 20,4093

 

Datum izdavanja rezultata: 12.06.2020.

 

            Nakon izvršenih ispitivanja vazduha – aerosedimenta i teških metala na podučju opštine Kikinda šaljemo Vam izveštaj za mesec maj 2020. godine sa mišljenjem. (Ugovor br. V-501-33/2020 za 2020.)

Na 3 merna mesta u Kikindi i na 9 mernih mesta u selima izvršena je analiza aerosedimenta-padavina u kojima su određivane koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink i živa), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na dva merna mesta u Kikindi izvršena je i analiza sumpordioksida, čađi i to na mernim mestima: ZZJZ i Mikronaselje, dok je analiza azotdioksida vršena na 1 mernom mestu-ZZJZ.

U toku meseca na dva merna mesta, ZZJZ i Mikronaselje u periodu od po 7 dana su merene suspendovane čestice veličine 10 µm (PM10), dok su na 1 mernom mernom mestu merene koncentracije ukupnih suspendovanih čestica-ZZJZ, gde su u ukupnim suspendovanim česticama tokom 7 dana određivani teški metali i metaloidi i to: arsen, kadmijum, olovo, živa i nikl. Na mernom mestu ZZJZ u periodu od 5 dana su merene suspendovane čestice veličine 2.5 µm (PM2.5)

Koncentracije ukupnih taložnih materija (UTM) su na svim mernim mestima u gradu Kikinda bile u granicama propisanim Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 i 75/10. (MDK- maksimalno dozvoljena vrednost je 450 mg/m2/dan) i kretale su se od 90,17 mg/m2/dan na mernom mestu Mikronaselje do 123.02 mg/m2/dan na mernom mestu Jezero. Na mernom mestu ZZJZ koncentracija je bila 106,52 mg/m2/dan. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmene vrednosti na svim mernim mestima. Tokom ovog meseca utvrđena je normalna pH vrednost padavina na svim mernim mestima u Kikindi: Jezero 7.08, Mikronaselje 7.02, ZZJZ 6.86. U selima opštine Kikinda (9 sela) koncentracije UTM su bile u granicama propisanim Uredbom, a kretale su se od 95,81 mg/m2/dan na mernom mestu u N.Kozarcima do 209,79 mg/m2/dan na mernom mestu u Mokrinu. Tabela br.1. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmene vrednosti na svim mernim mestima u selima Opštine Kikinda, a utvrđena je i normalna pH vrednost padavina, u svim mestima sem Bašaida gde je uzorak alkalan.

 

Tabela br. 1

 

Rb

Merno Mesto

Izmerena vrednost UTM (mg/m2/dan)

MDK za UTM (mg/m2/dan)

pH

1

ZZJZ

238.7

450

6,75

2

Mikronaselje

201.55

450

6,69

3

SC Jezero

224.99

450

6,56

4

Nakovo

150.48

450

6,0

5

B.V.Selo

182.25

450

6,0

6

N.Kozarci

95.81

450

6,0

7

R.Selo

203.82

450

7,0

8

B.Topola

186.12

450

6,5

9

Bašaid

144,4

450

8,0

10

Iđoš

135.24

450

6,0

11

Sajan

165.6

450

7,0

12

Mokrin

209.79

450

6,0

 

Koncentracije teških metala i metaloida (olovo, kadmijum, cinka i žive) merenih metodom aerosedimenta, su bile u skladu sa vrednostima prema stručnih doktrinama. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/13 ne propisuje maksimalno dozvoljene vrednosti navedenih metala i metaloida u padavinama.

Prosečna mesečna koncentracije čađi (MDK je 50 µg/m3) je bila na mernom mestu ZZJZ u propisanim granicama – manje od 6 µg/m3, kao i maksimalna prosečna dnevna koncentracija koja takođe iznosi manje od 6.0 µg/m3. Na mernom mestu Mikronaselje prosečna mesečna koncentracije čađi je bila manje od 6 µg/m3 što je u propisanim granicama, dok je maksimalno izmerena prosečna dnevna koncentracija bila takođe manja od 6.0µg/m3 što je u propisanim granicama.

Prosečne mesečne i dnevne koncentracije sumpor dioksida (SO2) su bile na svim mernim mestima u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV)– 10,03 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ i 10,00 µg/m3 na mernom mestu Mikronaselje (GV i TV prema Uredbi je 125 µg/m3). Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 10,0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje manje od 10.0 µg/m3 što je takođe u granicama propisanim Uredbom.

Prosečne mesečne kao i maksimalne koncentracije azotdioksida je u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV) na svim mernim mestima – 1,52 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ (GV je 85 µg/m3, a TV je 89 µg/m3) Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 9.0 µg/m3, što je takođe u granicama propisanim Uredbom.

Koncentracija ukupnih suspendovanih čestica je tokom svih 7 dana na mernom mestu ZZJZ bila iznad granica propisanih prema Uredbi (MDK od 120 µg/m3), a kretala se od 18,0 do 54.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 36,0 µg/m3).

Koncentracije arsena, kadmijuma, žive, olova i nikla su u ukupnim suspendovanim (TSP) česticama bile su u skladu sa stručnim doktrinama na oba merna mesta. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/2013 ne propisuje granične vrednosti za metale u ukupnim suspendovanim česticama.

Koncentracija suspendovanih čestica veličine do 10 µm (PM10) je tokom svih 7 dana na mernom mestu ZZJZ bila u granicama propisanih prema Uredbi (GV od 50 µg/m3), a kretala se od 12,0 do 38.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 24,9 µg/m3 što je u granica za GV). Na mernom mestu Mikronaselje je tokom svih 7 dana koncentracija je bila u granicama propisanih Uredbom (GV je 50 µg/m3) i kretala se od od 13.0 do 34.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 23,7 µg/m3 što je u granica za GV). Shodno prethodnoj analizi, u odnosu na donju i gornju granicu ocenjivanja (Donja DGO 25 µg/m3 Gornja GGO 35 µg/m3) na mernom mestu ZZJZ, GGO je prekoračena u 1 od 7 uzoraka ili u 14,28%, a DGO je prekoračena u 4 od 7 uzorka ili u 57,14%. Na mernom mestu Mikronaselje GGO nije prekoračena, dok je DGO prekoračena u 3 od 7 uzoraka ili 42,85%.

Koncentracija suspendovanih čestica veličine do 2.5 µm (PM2.5) na mernom mestu ZZJZ bila je u granicama propisanih prema Uredbi (GV od 25 µg/m3, TV 25 µg/m3) u svih 5 uzoraka, a kretala se od 7.0 do 321.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 14,0 µg/m3 što je u granicama za GV i TV).

            Zdravstveni efekti: Kvalitet vazduha u gradu Kikinda je zadovoljavajućeg kvaliteta u odnosu na analizirane parametre i znatno bolji u odnosu na prethodni mesec, te osetljive kategorije ljudi: deca, hronični bolesnici, stare osobe i trudnice, mogu imati tek neznatne respiratorne ili kardiovaskularne odnosno cerebrovaskularne tegobe.

Predlog mera: Korišćenje ekoloških goriva (gas, struja, vetar, sunce) umesto čvrstih goriva i onih koja potiču iz nafte ili otpada (gume, plastika, tkanine…). Postavljanje filtera za prečišćavanje vazduha u industrijskim postrojenjima, pošumljavanje okoline, pranje ulica i održavanje higijene naselja će svakako doprineti poboljšanju kvaliteta vazduha.