PODACI O USLUZI:

Vrsta uzorka: padavine, vazduh

Vrsta ispitivanja : aerozagađenje, hemijske analize

PODACI O UZORKU:

Mesto uzorkovanja:

1.ZZJZ Kikinda

2.Mikronaselje: OŠ Žarko Zrenjanin (gasovi) Bunar I (susp.čes.)

3.SC Jezero Kikinda

Datum izdavanja rezultata: 14.11.2019.

Na 3 merna mesta izvršena je analiza aerosedimenta-padavina u kojima su određivane koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink i živa), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na dva merna mesta izvršena je i analiza sumpordioksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZJZ i Mikronaselje.

U toku meseca na dva merna mesta, ZZJZ i Mikronaselje u periodu od po 7 dana su merene i koncentracije ukupnih suspendovanih čestica i 7 dana su merene suspendovane čestice veličine 10 µm (PM10). U ukupnim suspendovanim česticama na oba merna mesta tokom 7 dana određivani teški metali i metaloidi i to: arsen, kadmijum, olovo, živa i nikl. Na mernom mestu ZZJZ u periodu od 5 dana su merene suspendovane čestice veličine 2.5 µm (PM2.5)

Koncentracije ukupnih taložnih materija (UTM) su na svim mernim mestima bile u granicama propisanim Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 i 75/10. (MDK- maksimalno dozvoljena vrednost je 450 mg/m2/dan) i kretale su se od 123.28 mg/m2/dan na mernom mestu SC Jezero do 157.67 mg/m2/dan na mernom mestu Mikronaselje. Na mernom mestu ZZJZ Kikinda koncentracija je bila 141,58 mg/m2/dan. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmene vrednosti na svim mernim mestima. Tokom ovog meseca utvrđena je normalna pH vrednost padavina na mernim mestima: Jezero 7.16 i Mikronaselje 6.88, i na mernom mestu ZZJZ 7.09.

Koncentracije teških metala i metaloida (olovo, kadmijum, cinka i žive) merenih metodom aerosedimenta, su bile u skladu sa vrednostima prema stručnih doktrinama. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/13 ne propisuje maksimalno dozvoljene vrednosti navedenih metala i metaloida u padavinama.

Prosečna mesečna koncentracije čađi (MDK je 50 µg/m3) je bila na mernom mestu ZZJZ u propisanim granicama – 6.48 µg/m3, kao i maksimalna prosečna dnevna koncentracija koja je iznosila je 25.0 µg/m3. Na mernom mestu Mikronaselje prosečna mesečna koncentracije čađi je bila 2.61 µg/m3 što je u propisanim granicama, kao i maksimalno izmerena prosečna dnevna koncentracija koja iznosi 17.0 µg/m3.

Prosečne mesečne i dnevne koncentracije sumpor dioksida (SO2) su bile na svim mernim mestima u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV)– 12.71 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ i 13.03 µg/m3 na mernom mestu Mikronaselje (GV i TV prema Uredbi je 125 µg/m3). Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 28.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 26.0 µg/m3 što je takođe u granicama propisanim Uredbom.

Prosečne mesečne kao i maksimalne koncentracije azotdioksida su u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV) na svim mernim mestima – 2,03 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ i 1,48 µg/m3 na mernom mestu Mikronaselje (GV je 85 µg/m3, a TV je 93 µg/m3) Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 17.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 7.0 µg/m3, što je takođe u granicama propisanim Uredbom.

Koncentracija ukupnih suspendovanih čestica je tokom 1 od 7 dana na mernom mestu ZZJZ bila iznad granica propisanih prema Uredbi (MDK od 120 µg/m3) ili u 14.29% merenja, a kretala se od 22,0 do 125.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 73,0 µg/m3 i u propisanim granicama je). Na mernom mestu Mikronaselje je tokom 4 od 7 dana koncentracija bila iznad granica propisanih Uredbom (MDK je 120 µg/m3) ili u 57.14% merenja i kretala se od 63.0 do 187.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 138,0 µg/m3 i iznad propisanih granica je).

Koncentracije arsena, kadmijuma, žive, olova i nikla su u ukupnim suspendovanim (TSP) česticama bile su u skladu sa stručnim doktrinama na oba merna mesta. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/2013 ne propisuje granične vrednosti za metale u ukupnim suspendovanim česticama.

Koncentracija suspendovanih čestica veličine do 10 µm (PM10) je tokom 4 od 7 dana na mernom mestu ZZJZ bila iznad propisanih granica prema Uredbi (GV od 50 µg/m3, TV 50 µg/m3 ) ili u 57.14% merenja, a kretala se od 16.0 do 100.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 62,0 µg/m3 što je iznad granica GV). Na mernom mestu Mikronaselje je tokom 6 od 7 dana ili u 85,71% koncentracija bila iznad propisanih granica prema Uredbi (GV od 50 µg/m3, TV 55 µg/m3) i kretala se od 46.0 do 175.0 µg/m3, (prosečna mesečna koncentracija iznosi 122,3 µg/m3 i iznad je granica GV). Shodno prethodnoj analizi, u odnosu na donju i gornju granicu ocenjivanja (Donja DGO 25 µg/m3 Gornja GGO 35 µg/m3) na mernom mestu ZZJZ, GGO je prekoračena u 5 od 7 dana ili u 71,42%, a DGO takođe u 5 od 7 dana ili u 71,42%. Na mernom mestu Mikronaselje GGO je prekoračena u svih 7 uzoraka ili u 100%, kao i DGO koja je prekoračena u svih 7 uzoraka ili 100%.

Koncentracija suspendovanih čestica veličine do 2.5 µm (PM2.5) je tokom 2 od 5 ili 40% merenja na mernom mestu ZZJZ bila iznad granica propisanih prema Uredbi (GV od 25 µg/m3, TV 25 µg/m3), a kretala se od 12.0 do 83.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 36,6 µg/m3 što je iznad granica za GV i TV).

Zdravstveni efekti: Kvalitet vazduha u gradu tokom ovog meseca nije zadovoljavajućeg kvaliteta, a osetljive kategorije ljudi: deca, hronični bolesnici, stare osobe i trudnice, mogu imati respiratorne smetnje. Povećana koncentracija PM10 čestica (ali i ostalih: TSP i PM2.5) tokom poslednjih 8-10 dana u mesecu posledica je krajnje nepovoljnh meteoroloških okolnosti uz emisiju koja je manje više konstantna. Naime horizontalno kretanje vazduha je izostalo (vetar), ali je izostalo i vertikalno kretanje vazduha zbog fenomena temperaturne inverzije uz visok vazdušni pritisak.

Predlog mera: Smanjiti emisuju čestica, korišćenjem ekoloških goriva (gas, struja) umesto čvrstih goriva i onih koja potiču iz nafte ili otpada (gume, plastika, tkanine…). Postavljanje filtera za prečišćavanje vazduha u industrijskim postrojenjima, pošumljavanje okoline, pranje ulica i održavanje higijene naselja će svakako doprineti poboljšanju kvaliteta vazduha.