Испитивaњe вaздухa – aeрoсeдимeнтa и тeшких мeтaлa нa пoдучjу oпштинe Кикиндa – извeштaj зa мeсeц новембар 2019. гoдинe

PODACI O USLUZI:

Vrsta uzorka: padavine, vazduh

Vrsta ispitivanja : aerozagađenje, hemijske analize

PODACI O UZORKU:

Mesto uzorkovanja:

1.ZZJZ Kikinda SGŠ: 45,8337 IGŠ: 20,4728

2.Mikronaselje: OŠ Žarko Zrenjanin (gasovi) SGŠ: 45,8205 IGŠ: 20,4545 i Bunar I (aerosediment, suspendovane čestice) SGŠ: 45,8187 IGŠ: 20,4456

3.SRC Jezero Kikinda- SGŠ: 45,8382 IGŠ: 20,4641

4.Nakovo, Krajiška 6 SGŠ: 45,8740 IGŠ: 20,4618

5.Banatsko Veliko Selo, Desanke Maksimović 107 SGŠ: 45,8312 IGŠ: 20,6105

6.Novi Kozarci, dvorište Ambulante SGŠ: 45,7785 IGŠ: 20,6118

7.Rusko Selo, dvorište MZ SGŠ: 45,7561 IGŠ: 20,5728

8.Banatska Topola, dvorište MZ SGŠ: 45,6713 IGŠ: 20,4641

9.Bašaid, dvorište Ambulante SGŠ: 45,6435 IGD: 20,4161

10.Iđoš, dvorište MZ SGŠ: 45,8243 IGŠ: 20,3115

11.Sajan, dvorište Etno kuće Velika 118 SGŠ: 45,8438 IGŠ: 20,2733

12.Mokrin, dvorište MZ SGŠ: 45,9346 IGŠ: 20,4093

Datum izdavanja rezultata: 16.12.2019.

            Nakon izvršenih ispitivanja vazduha – aerosedimenta i teških metala na podučju opštine Kikinda šaljemo Vam izveštaj za mesec novebar 2019. godine sa mišljenjem. (Ugovor br. 01-3-I-8/2019  za 2019.)

Na 3 merna mesta u Kikindi i na 9 mernih mesta u selima izvršena je analiza aerosedimenta-padavina u kojima su određivane koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink i živa), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na dva merna mesta u Kikindi izvršena je i analiza sumpordioksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZJZ i Mikronaselje.

U toku meseca na dva merna mesta, ZZJZ i Mikronaselje u periodu od po 7 dana su merene i koncentracije ukupnih suspendovanih čestica i 7 dana su merene suspendovane čestice veličine 10 µm (PM10). U ukupnim suspendovanim česticama na oba merna mesta tokom 7 dana određivani teški metali i metaloidi i to: arsen, kadmijum, olovo, živa i nikl. Na mernom mestu ZZJZ u periodu od 5 dana su merene suspendovane čestice veličine 2.5 µm (PM2.5)

Koncentracije ukupnih taložnih materija (UTM) su na svim mernim mestima u gradu Kikinda bile u granicama propisanim Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 i 75/10. (MDK- maksimalno dozvoljena vrednost je 450 mg/m2/dan) i kretale su se od 46,34 mg/m2/dan na mernom mestu ZZJZ do 81.16 mg/m2/dan na mernom mestu Jezero. Na mernom mestu Mikronaselje koncentracija je bila 60,1 mg/m2/dan. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmene vrednosti na svim mernim mestima. Tokom ovog meseca utvrđena je normalna pH vrednost padavina na svim mernim mestima u Kikindi: Jezero 6.52, Mikronaselje 6.6, ZZJZ 6.5. U selima opštine Kikinda (9 sela) koncentracije UTM su bile u granicama propisanim Uredbom, a kretale su se od 33,81 mg/m2/dan na mernom mestu u Nakovu do 167,62 mg/m2/dan na mernom mestu u N.Kozarci. Tabela br.1. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmene vrednosti na svim mernim mestima u selima Opštine Kikinda, a utvrđena je i normalna pH vrednost padavina.

 

Tabela br. 1

 

Rb

Merno Mesto

Izmerena vrednost UTM (mg/m2/dan)

MDK za UTM (mg/m2/dan)

pH

1

ZZJZ

46,34

450

6,5

2

Mikronaselje

60,1

450

6,6

3

SC Jezero

81,16

450

6,52

4

Nakovo

33,81

450

6,98

5

B.V.Selo

56,49

450

6,9

6

N.Kozarci

167,62

450

6,93

7

R.Selo

61,18

450

6,82

8

B.Topola

30,48

450

7,14

9

Bašaid

143,51

450

6,6

10

Iđoš

100,03

450

6,93

11

Sajan

40,8

450

6,94

12

Mokrin

107,6

450

6,86

 

Koncentracije teških metala i metaloida (olovo, kadmijum, cinka i žive) merenih metodom aerosedimenta, su bile u skladu sa vrednostima prema stručnih doktrinama. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/13 ne propisuje maksimalno dozvoljene vrednosti navedenih metala i metaloida u padavinama.

Prosečna mesečna koncentracije čađi (MDK je 50 µg/m3) je bila na mernom mestu ZZJZ u propisanim granicama – 2,5 µg/m3, kao i maksimalna prosečna dnevna koncentracija 21.0 µg/m3. Na mernom mestu Mikronaselje prosečna mesečna koncentracije čađi je bila 1,0 µg/m3 što je u propisanim granicama, dok je maksimalno izmerena prosečna dnevna koncentracija bila 1.0 µg/m3 što je u propisanim granicama.

Prosečne mesečne i dnevne koncentracije sumpor dioksida (SO2) su bile na svim mernim mestima u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV)– 10,2 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ i 10,1 µg/m3 na mernom mestu Mikronaselje (GV i TV prema Uredbi je 125 µg/m3). Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 13,0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 12.0 µg/m3 što je takođe u granicama propisanim Uredbom.

Prosečne mesečne kao i maksimalne koncentracije azotdioksida su u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV) na svim mernim mestima – 1,07 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ i 1,4 µg/m3 na mernom mestu Mikronaselje (GV je 85 µg/m3, a TV je 93 µg/m3) Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 3.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 7.0 µg/m3, što je takođe u granicama propisanim Uredbom.

Koncentracija ukupnih suspendovanih čestica je tokom svih 7 dana na mernom mestu ZZJZ bila u granicama propisanim prema Uredbi (MDK od 120 µg/m3), a kretala se od 22,0 do 53.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 33,0 µg/m3). Na mernom mestu Mikronaselje je tokom svih 7 dana koncentracija je bila u granicama propisanim Uredbom (MDK je 120 µg/m3) i kretala se od od 29.0 do 53.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 44,0 µg/m3).

Koncentracije arsena, kadmijuma, žive, olova i nikla su u ukupnim suspendovanim (TSP) česticama bile su u skladu sa stručnim doktrinama na oba merna mesta. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/2013 ne propisuje granične vrednosti za metale u ukupnim suspendovanim česticama.

Koncentracija suspendovanih čestica veličine do 10 µm (PM10) je tokom 1 od 7 dana na mernom mestu ZZJZ bile iznad propisanih granica prema Uredbi (GV od 50 µg/m3, TV 50 µg/m3 ) ili u 14,28%, a kretala se od 12.0 do 51.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 27,9 µg/m3 što je u granicama GV). Na mernom mestu Mikronaselje je tokom svih 7 dana koncentracija bila u propisanim granicama prema Uredbi (GV od 50 µg/m3, TV 55 µg/m3) i kretala se od 23.0 do 39.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 31,1 µg/m3 što je u granicama GV). Shodno prethodnoj analizi, u odnosu na donju i gornju granicu ocenjivanja (Donja DGO 25 µg/m3 Gornja GGO 35 µg/m3) na mernom mestu ZZJZ, GGO je prekoračena u 2 od 7 uzoraka ili u 28,57%, a DGO je prekoračena u 4 od 7 uzorka ili u 57,14%. Na mernom mestu Mikronaselje GGO je prekoračena u 2 od 7 uzoraka ili u 28,57%, dok je DGO prekoračena u 5 od 7 uzoraka ili 71,42%.

Koncentracija suspendovanih čestica veličine do 2.5 µm (PM2.5) na mernom mestu ZZJZ bila je iznad granica propisanih prema Uredbi (GV od 25 µg/m3, TV 25 µg/m3) u 2 od 5 uzoraka ili u 40%, a kretala se od 11.0 do 41.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 24,0 µg/m3 što je u granicama za GV i TV).

            Zdravstveni efekti: Kvalitet vazduha u gradu Kikinda je zadovoljavajućeg kvaliteta u odnosu na analizirane parametre, te samo krajnje osetljive kategorije ljudi: deca, hronični bolesnici, stare osobe i trudnice, mogu imati blage respiratorne smetnje.

Predlog mera: Korišćenje ekoloških goriva (gas, struja) umesto čvrstih goriva i onih koja potiču iz nafte ili otpada (gume, plastika, tkanine…). Postavljanje filtera za prečišćavanje vazduha u industrijskim postrojenjima, pošumljavanje okoline, pranje ulica i održavanje higijene naselja će svakako doprineti poboljšanju kvaliteta vazduha.