Испитивaњe вaздухa – aeрoсeдимeнтa и тeшких мeтaлa нa пoдучjу oпштинe Кикиндa – извeштaj зa мeсeц ДЕЦЕМБАР 2020. гoдинe

PODACI O USLUZI:

Vrsta uzorka: padavine, vazduh

Vrsta ispitivanja: aerozagađenje, hemijske analize

PODACI O UZORKU:

Mesto uzorkovanja:

1.ZZJZ Kikinda SGŠ: 45,8337 IGŠ: 20,4728

2.Mikronaselje: OŠ Žarko Zrenjanin (gasovi) SGŠ: 45,8205 IGŠ: 20,4545 i Bunar I (aerosediment, suspendovane čestice) SGŠ: 45,8187 IGŠ: 20,4456

3.SRC Jezero Kikinda- SGŠ: 45,8382 IGŠ: 20,4641

Datum izdavanja rezultata: 14.12.2020.

Nakon izvršenih ispitivanja vazduha – aerosedimenta i teških metala na podučju opštine Kikinda šaljemo Vam izveštaj za mesec decembar 2020. godine sa mišljenjem.

Na 3 merna mesta izvršena je analiza aerosedimenta-padavina u kojima su određivane koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink i živa), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na jednom mernom mestu izvršena je i analiza sumpordioksida i čađi- ZZJZ i Mikronaselje, a na jednom mernom mestu analize azotdioksida- ZZJZ.

U toku meseca na jednom mernom mestu, ZZJZ u periodu od po 7 dana su merene i koncentracije ukupnih suspendovanih čestica, a na mernim mestima ZZJZ i Mikronaselje po 7 dana su merene suspendovane čestice veličine 10 µm (PM10). U ukupnim suspendovanim česticama na jednom mernom mestu tokom 7 dana određivani teški metali i metaloidi i to: arsen, kadmijum, olovo, živa i nikl. Na mernom mestu ZZJZ u periodu od 5 dana su merene suspendovane čestice veličine 2.5 µm (PM2.5)

Koncentracije ukupnih taložnih materija (UTM) su na svim mernim mestima bile u granicama propisanim Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 i 75/10. (MDK- maksimalno dozvoljena vrednost je 450 mg/m2/dan) i kretale su se od 81.34 mg/m2/dan na mernom mestu Mikronaselje Kikinda do 101.68 mg/m2/dan na mernom mestu SC Jezero Kikinda. Na mernom mestu ZZJZ Kikinda koncentracija je bila 97,76 mg/m2/dan. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmene vrednosti na svim mernim mestima. Tokom ovog meseca utvrđena je normalna pH vrednost padavina na mernim mestima: Jezero 6.33 i Mikronaselje 6.17, i na mernom mestu ZZJZ 6.3.

Koncentracije teških metala i metaloida (olovo, kadmijum, cinka i žive) merenih metodom aerosedimenta, su bile u skladu sa vrednostima prema stručnih doktrinama. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/13 ne propisuje maksimalno dozvoljene vrednosti navedenih metala i metaloida u padavinama.

Prosečna mesečna koncentracije čađi (MDK je 50 µg/m3) je bila na mernom mestu ZZJZ u propisanim granicama i iznosila 6.68 µg/m3, kao i maksimalna prosečna dnevna koncentracija koja je iznosila manje 9.0 µg/m3. Na mernom mestu Mikronaselje prosečna mesečna koncentracije čađi je bila manja od 6.58 µg/m3 što je u propisanim granicama, kao i maksimalno izmerena prosečna dnevna koncentracija koja takođe iznosi manje od 14.0 µg/m3.

Prosečne mesečne i dnevne koncentracije sumpor dioksida (SO2) su bile na svim mernim mestima u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV) i iznosi 10.03 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ i 10.03 µg/m3 na mernom mestu Mikronaselje (GV i TV prema Uredbi je 125 µg/m3). Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 11.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 11.0 µg/m3 što je u granicama propisanim Uredbom.

Prosečne mesečne kao i maksimalne koncentracije azotdioksida su u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV) i iznosi – 1,81 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ (GV je 85 µg/m3, a TV je 89 µg/m3) Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 9.0 µg/m3, što je takođe u granicama propisanim Uredbom.

Koncentracija ukupnih suspendovanih čestica je tokom svih 7 dana na mernom mestu ZZJZ bila u granicama propisanim prema Uredbi (MDK od 120 µg/m3), a kretala se od 25,0 do 98.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 44,4 µg/m3 i u propisanim granicama je).

Koncentracije arsena, kadmijuma, žive, olova i nikla su u ukupnim suspendovanim (TSP) česticama bile su u skladu sa stručnim doktrinama na oba merna mesta. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/2013 ne propisuje granične vrednosti za metale u ukupnim suspendovanim česticama.

Koncentracija suspendovanih čestica veličine do 10 µm (PM10) je tokom 1 od 7 dana ili u 14,28% na mernom mestu ZZJZ bila iznad propisanih granica prema Uredbi (GV od 50 µg/m3, TV 50 µg/m3 ), a kretala se od 16.0 do 59.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 27,3 µg/m3 što je u granicama GV). Na mernom mestu Mikronaselje je svih 7 dana koncentracija bila u propisanim granicama prema Uredbi (GV od 50 µg/m3, TV 55 µg/m3) i kretala se od 19.0 do 41.0 µg/m3, (prosečna mesečna koncentracija iznosi 28,7 µg/m3 i u granicama GV). Shodno prethodnoj analizi, u odnosu na donju i gornju granicu ocenjivanja (Donja DGO 25 µg/m3 Gornja GGO 35 µg/m3) na mernom mestu ZZJZ, GGO je prekoračena u 1 uzorku-14,28%, dok je DGO prekoračena u 3 od 7 uzorka ili u 42,85%. Na mernom mestu Mikronaselje GGO je prekoračena u 2 uzorka ili u 28,57%, a DGO je prekoračena u 4 od 7 uzoraka ili u 57,14%.

Koncentracija suspendovanih čestica veličine do 2.5 µm (PM2.5) je tokom1 od 5 dana ili u 20% na mernom mestu ZZJZ bila iznad granica propisanih prema Uredbi (GV od 25 µg/m3, TV 25 µg/m3), a kretala se od 7.0 do 41.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 20,8 µg/m3 što je u granicama za GV i TV).

Zdravstveni efekti: Kvalitet vazduha u gradu tokom ovog meseca je srednjeg kvaliteta, a izuzetno osetljive kategorije ljudi: deca, hronični bolesnici, stare osobe i trudnice, mogu imati respiratorne smetnje.

Predlog mera: Smanjiti emisuju čestica, korišćenjem ekoloških goriva (gas, struja) umesto čvrstih goriva i onih koja potiču iz nafte ili otpada (gume, plastika, tkanine…). Postavljanje filtera za prečišćavanje vazduha u industrijskim postrojenjima, pošumljavanje okoline, pranje ulica i održavanje higijene naselja će svakako doprineti poboljšanju kvaliteta vazduha.