Испитивaњe вaздухa – aeрoсeдимeнтa и тeшких мeтaлa нa пoдучjу oпштинe Нови Кнежевац – извeштaj зa мeсeц ФЕБРУАР 2022 гoдинe

ПОДАЦИ О УСЛУЗИ:

Врста узорка: падавине, ваздух

Врста испитивања: аерозагађење, хемијске анализе

 

ПОДАЦИ О УЗОРКУ:

Место узорковања:

1.Општина Нови Кнежевац, СГШ 46.0488 ИГД 20.0888

Датум издавања резултата: 14.03.2022.

 

            На основу Уговора о испитивању ваздуха – аероседимента и тешких метала за место Нови Кнежевац, шаљемо Вам извештај за месец фебруар 2022. године са мишљењем.

 

На 1 мерном месту – Општина Нови Кнежевац извршена је анализа аероседимента у којем су одређене концентрације укупних таложних материја, релевантних ањона и катјона, битне физичкохемијске особине падавина и тешки метали (олово, кадмијум, цинк и никл). Током 7 дана, мерене су концентрације укупних суспендованих честица на истом мерном месту, а анализа сумпор диоксида, чађи и азотдиоксида током месец дана.

 

Концентрација укупних таложних материја је на мерном месту Општина Нови Кнежевац је у границама прописаним Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010, 75/10, 63/13. (МДК- максимално дозвољена вредност је 450 mg/m2/дан) и износи 86.18 mg/m2/дан. Концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, калцијум) су имале сразмене вредности изменим укупним таложном материјама. Током овог месеца утврђена је нормална pH вредност падавина и износи 6.15.

 

Концентрације тешких метала (цинк, олово, кадмијум и никл) мерених методом аероседимента, биле су испод границе детекције (Pb, Cd, Zn, Ni). Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010 и 75/2010 не прописује максимално дозвољене вредности наведених метала у падавинама.

 

            Концентрација чађи, просечна месечна (МДК је 50 µg/m3) је била у границама прописаним Уредбом и просечно је износила мање од 6.61 µg/m3, као и максимална просечна дневна концентрација која је износила мање од 12,0 µg/m3.

 

Просечна месечна и просечне дневне концентрације сумпордиоксида (SО2) су биле у прописаним границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ) према Уредби (ГВ и ТВ је 125 µg/m3). Просечно месечна концентрација је износила 10.29 µg/m3, а максимална просечна дневна измерена концентрација је била 16.0 µg/m3.

 

Просечна месечна као и просечне дневне концентрације азотдиоксида (NО2) су биле у границама прописаним за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ) према Уредби (ГВ је 85 µg/m3, а ТВ је 85 µg/m3) и просечно месечно износила 1.68 µg/m3, а максимална просечна дневна концентрација је била 5.0 µg/m3.

 

Концентрације укупних суспендованих честица-ТСП су током свих 7 дана биле на мерном месту Општина Нови Кнежевац у границама прописаним према Уредби (МДК од 120 µg/m3), а кретале су се од 18.0 до 43.0 µg/m3. Просечна концентрација износила је 28,5 µg/m3, и у прописаним границама је.

 

Квалитет ваздуха у граду је одличног квалитета, а чак ни јако осетљиве категорије људи: деца, хронични болесници, старе особе и труднице, не би требале имати респираторне сметње.

 

Генерални предлог мера за побољшање квалитета ваздуха: Смањити емисују честица, коришћењем еколошких горива (гас, струја) уместо чврстих горива и оних која потичу из нафте или отпада (гуме, пластика, тканине…). Постављање филтера за пречишћавање ваздуха у индустријским постројењима, пошумљавање околине, прање улица и одржавање хигијене насеља ће свакако допринети побољшању квалитета ваздуха.