Испитивaњe вaздухa – aeрoсeдимeнтa и тeшких мeтaлa нa пoдучjу oпштинe Сента – извeштaj зa мeсeц МАРТ 2021 гoдинe

PODACI O USLUZI:

Vrsta uzorka: padavine, vazduh

Vrsta ispitivanja: aerozagađenje, hemijske analize

 

PODACI O UZORKU:

Mesto uzorkovanja:

1.MZ Kertek SGŠ: 45,9194 s IGD: 20,0739 i

2.Bolnica SGŠ: 45,9165 s IGD: 20,0947 i

 

Datum izdavanja rezultata: 14.04.2021.

 

            Na osnovu Zahteva o ispitivanju vazduha – aerosedimenta i teških metala na podučju opštine Senta, šaljemo Vam izveštaj za mesec mart 2021. godine sa mišljenjem.

 

Na 2 merna mesta – MZ Kertek i Bolnica izvršena je analiza aerosedimenta u kojem su određene koncentracije ukupnih taložnih materija, relevantnih anjona i katjona, bitne fizičkohemijske osobine padavina i teški metali (olovo, kadmijum, cink), a u periodu od 7 dana merene su koncentracije ukupnih suspendovanih čestica TSP na mernom mestu MZ Kertek. U 5 od 7 dana se u TSP su određeni teški metali i metaloidi i to: arsen, kadmijum, olovo, a tokom 1 dana selen. Tokom 7 dana, merene su koncentracije suspendovanih čestica PM10 i PM2.5 na mernom mestu MZ Kertek. Na mernom mestu MZ Kertek izvršena je i analiza sumpor dioksida, čađi i azotdioksida tokom svih dana u mesecu.

 

Koncentracija ukupnih taložnih materija je na mernom mestu MZ Kertek i Bolnica u granicama propisanim Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/10, 63/13. (MDK- maksimalno dozvoljena vrednost je 450 mg/m2/dan) i iznosi 43.24 mg/m2/dan za MZ Kertek, a za Bolnicu 46.48 mg/m2/dan. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) su imale srazmene vrednosti izmenim ukupnim taložnom materijama. Tokom ovog meseca utvrđena je normalna pH vrednost padavina na mernom mestu MZ Kertek koja iznosi 6.97, dok je na mernom mestu Bolnica normalna i iznosi 6,88.

 

Koncentracije teških metala (cink, olovo, kadmijum) merenih metodom aerosedimenta, bile su ispod granice detekcije na oba merna mesta (Pb, Cd, Zn). Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 i 75/2010 ne propisuje maksimalno dozvoljene vrednosti navedenih metala u padavinama.

 

            Koncentracija čađi, prosečna mesečna (MDK je 50 µg/m3) je bila u granicama propisanim Uredbom i prosečno je iznosila 13.26 µg/m3, dok je maksimalna prosečna dnevna koncentracija bila u granicama MDK i iznosila je 32,0 µg/m3.

 

Prosečna mesečna i prosečne dnevne koncentracije sumpordioksida (SO2) su bile u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV) prema Uredbi (GV i TV je 125 µg/m3). Prosečno mesečno je iznosila manje od 10.0 µg/m3, a maksimalna prosečna dnevna izmerena koncentracija je bila takođe manja od 10.0 µg/m3.

 

Prosečna mesečna kao i prosečne dnevne koncentracije azotdioksida (NO2) su bile u granicama propisanim za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV) prema Uredbi (GV je 85 µg/m3, a TV je 85 µg/m3) i prosečno mesečno iznosila 2,68 µg/m3, a maksimalna prosečna dnevna koncentracija je bila 24.0 µg/m3.

 

Koncentracija ukupnih suspendovanih čestica TSP su tokom 1 od 7 dana bile na mernom mestu MZ Kertek iznad granica propisanih prema Uredbi (MDK od 120 µg/m3), a kretale su se od 49.0 do 118.0 µg/m3. Prosečna koncentracija iznosila je 81.0 µg/m3, i u propisanim granica je.

 

Koncentracije arsena, kadmijuma, olova, i selena su u ukupnim suspendovanim (TSP) česticama bile su u skladu sa stručnim doktrinama ovom mernom mestu. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/2013 ne propisuje granične vrednosti za metale u ukupnim suspendovanim česticama.

 

Koncentracije suspendovanih čestica PM10 su tokom 3 od 7 dana ili u 42,85% bile na mernom mestu MZ Kertek iznad granica propisanih prema Uredbi (GV i TV od 50 µg/m3), a kretale su se od 28.0 do 88.0 µg/m3. Prosečna koncentracija iznosila je 56,6 µg/m3, i iznad propisanih granica je. Shodno prethodnoj analizi, u odnosu na donju i gornju granicu ocenjivanja (Donja DGO 25 µg/m3 Gornja GGO 35 µg/m3) GGO je prekoračena u 6 od 7 uzorka ili u 85.71%, kao i DGO koja je takođe prekoračena u svih 7 uzoraka ili u 100%.

 

Koncentracija suspendovanih čestica veličine do 2.5 µm (PM2.5) je tokom 3 od 7 dana ili u 42.86% na mernom mestu MZ Kertek bila iznad granica propisanih prema Uredbi (GV od 25 µg/m3, TV 25 µg/m3), a kretala se od 18.0 do 36.0 µg/m3. Prosečna mesečna koncentracija je 25,7 µg/m3 što iznad granica za GV.

 

Zdravstveni efekti: Kvalitet vazduha u gradu je tokom ovog meseca lošeg kvaliteta i sličan u odnosu na prethodni mesec. Pored osetljivih kategorija ljudi: deca, hronični bolesnici, stare osobe i trudnice, čak i zdravi, mogu imati respiratorne smetnje ili kardiovaskularne odnosno cerebrovaskularne tegobe.

 

Predlog mera: Korišćenje ekoloških goriva (gas, struja, vetar, sunce) umesto čvrstih goriva i onih koja potiču iz nafte ili otpada (gume, plastika, tkanine…). Postavljanje filtera za prečišćavanje vazduha u industrijskim postrojenjima, pošumljavanje okoline, pranje ulica i održavanje higijene naselja će svakako doprineti poboljšanju kvaliteta vazduha.