Испитивaњe вaздухa – aeрoсeдимeнтa и тeшких мeтaлa нa пoдучjу oпштинe Сента – извeштaj зa мeсeц АВГУСТ 2020 гoдинe

PODACI O USLUZI:

Vrsta uzorka: padavine, vazduh

Vrsta ispitivanja: aerozagađenje, hemijske analize

PODACI O UZORKU:

Mesto uzorkovanja:

1.MZ Kertek GŠ: 45,9194 s GD: 20,0739 i

2.Bolnica GŠ: 45,9165 s GD: 20,0947 i

Datum izdavanja rezultata: 14.09.2020.

Na osnovu Zahteva o ispitivanju vazduha – aerosedimenta i teških metala na podučju opštine Senta, šaljemo Vam izveštaj za mesec avgust 2020. godine sa mišljenjem.

Na 2 merna mesta – MZ Kertek i Bolnica izvršena je analiza aerosedimenta u kojem su određene koncentracije ukupnih taložnih materija, relevantnih anjona i katjona, bitne fizičkohemijske osobine padavina i teški metali (olovo, kadmijum, cink), a u periodu od 7 dana merene su koncentracije ukupnih suspendovanih čestica TSP na mernom mestu MZ Kertek. U 5 od 7 dana se u TSP su određeni teški metali i metaloidi i to: arsen, kadmijum, olovo, a tokom 1 dana selen. Tokom 7 dana, merene su koncentracije suspendovanih čestica PM10 i PM2.5 na mernom mestu MZ Kertek. Na mernom mestu MZ Kertek izvršena je i analiza sumpor dioksida, čađi i azotdioksida tokom svih dana u mesecu.

Koncentracija ukupnih taložnih materija je na mernom mestu MZ Kertek i Bolnica u granicama propisanim Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/10, 63/13. (MDK- maksimalno dozvoljena vrednost je 450 mg/m2/dan) i iznosi 211,20 mg/m2/dan za MZ Kertek, a za Bolnicu 215.82 mg/m2/dan. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) su imale srazmene vrednosti izmenim ukupnim taložnom materijama. Tokom ovog meseca utvrđena je normalna pH vrednost padavina na mernom mestu MZ Kertek koja iznosi 6.91, dok je na mernom mestu Bolnica normalna i iznosi 6,96.

Koncentracije teških metala (cink, olovo, kadmijum) merenih metodom aerosedimenta, bile su ispod granice detekcije na oba merna mesta (Pb, Cd, Zn). Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 i 75/2010 ne propisuje maksimalno dozvoljene vrednosti navedenih metala u padavinama.

Koncentracija čađi, prosečna mesečna (MDK je 50 µg/m3) je bila u granicama propisanim Uredbom i prosečno je iznosila manje 6.0 µg/m3, dok je maksimalna prosečna dnevna koncentracija bila u granicama MDK i iznosila je takoše manje od 6,0 µg/m3.

Prosečna mesečna i prosečne dnevne koncentracije sumpordioksida (SO2) su bile u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV) prema Uredbi (GV i TV je 125 µg/m3). Prosečno mesečno je iznosila 10.26 µg/m3, a maksimalna prosečna dnevna izmerena koncentracija je bila 12.0 µg/m3.

Prosečna mesečna kao i prosečne dnevne koncentracije azotdioksida (NO2) su bile u granicama propisanim za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV) prema Uredbi (GV je 85 µg/m3, a TV je 89 µg/m3) i prosečno mesečno iznosila 3,71 µg/m3, a maksimalna prosečna dnevna koncentracija je bila 9.0 µg/m3.

Koncentracija ukupnih suspendovanih čestica TSP su tokom svih 7 dana bile na mernom mestu MZ Kertek u granicama propisanim prema Uredbi (MDK od 120 µg/m3), a kretale su se od 27.0 do 51.0 µg/m3. Prosečna koncentracija iznosila je 39.0 µg/m3, i u propisanim granica je.

Koncentracije arsena, kadmijuma, olova, i selena su u ukupnim suspendovanim (TSP) česticama bile su u skladu sa stručnim doktrinama ovom mernom mestu. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/2013 ne propisuje granične vrednosti za metale u ukupnim suspendovanim česticama.

Koncentracije suspendovanih čestica PM10 su tokom svih 7 dana bile na mernom mestu MZ Kertek u granicama propisanih prema Uredbi (GV i TV od 50 µg/m3), a kretale su se od 16.0 do 30.0 µg/m3. Prosečna koncentracija iznosila je 24,9 µg/m3, i u propisanim granicama je. Shodno prethodnoj analizi, u odnosu na donju i gornju granicu ocenjivanja (Donja DGO 25 µg/m3 Gornja GGO 35 µg/m3) GGO nije je prekoračena ni u jednom uzoraku, dok je DGO prekoračen u 4 od 7 uzoraka ili u 57,14%.

Koncentracija suspendovanih čestica veličine do 2.5 µm (PM2.5) je tokom svih 7 dana na mernom mestu MZ Kertek bila u granicama propisanih prema Uredbi (GV od 25 µg/m3, TV 25 µg/m3), a kretala se od 12.0 do 25.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 17,1 µg/m3 što je u granicama za GV).

Zdravstveni efekti: Kvalitet vazduha u gradu je tokom ovog meseca vrlo dobrog kvaliteta i neznatno lošiji u odnosu na prethodni mesec. Tek veoma osetljive kategorije ljudi: deca, hronični bolesnici, stare osobe i trudnice, mogle bi imati blage respiratorne smetnje ili kardiovaskularne odnosno cerebrovaskularne tegobe.