Испитивaњe вaздухa – aeрoсeдимeнтa и тeшких мeтaлa нa пoдучjу oпштинe Сента – извeштaj зa мeсeц ДЕЦЕМБАР 2020 гoдинe

PODACI O USLUZI:

Vrsta uzorka: padavine, vazduh

Vrsta ispitivanja: aerozagađenje, hemijske analize

 

PODACI O UZORKU:

Mesto uzorkovanja:

1.MZ Kertek GŠ: 45,9194 s GD: 20,0739 i

2.Bolnica GŠ: 45,9165 s GD: 20,0947 i

 

Datum izdavanja rezultata: 14.01.2021.

 

            Na osnovu Zahteva o ispitivanju vazduha – aerosedimenta i teških metala na podučju opštine Senta, šaljemo Vam izveštaj za mesec decembar 2020. godine sa mišljenjem.

 

Na 2 merna mesta – MZ Kertek i Bolnica izvršena je analiza aerosedimenta u kojem su određene koncentracije ukupnih taložnih materija, relevantnih anjona i katjona, bitne fizičkohemijske osobine padavina i teški metali (olovo, kadmijum, cink), a u periodu od 7 dana merene su koncentracije ukupnih suspendovanih čestica TSP na mernom mestu MZ Kertek. U 5 od 7 dana se u TSP su određeni teški metali i metaloidi i to: arsen, kadmijum, olovo, a tokom 1 dana selen. Tokom 7 dana, merene su koncentracije suspendovanih čestica PM10 i PM2.5 na mernom mestu MZ Kertek. Na mernom mestu MZ Kertek izvršena je i analiza sumpor dioksida, čađi i azotdioksida tokom svih dana u mesecu.

 

Koncentracija ukupnih taložnih materija je na mernom mestu MZ Kertek i Bolnica u granicama propisanim Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/10, 63/13. (MDK- maksimalno dozvoljena vrednost je 450 mg/m2/dan) i iznosi 126,26 mg/m2/dan za MZ Kertek, a za Bolnicu 141.0 mg/m2/dan. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) su imale srazmene vrednosti izmenim ukupnim taložnom materijama. Tokom ovog meseca utvrđena je normalna pH vrednost padavina na mernom mestu MZ Kertek koja iznosi 6.1, dok je na mernom mestu Bolnica normalna i iznosi 6,16.

 

Koncentracije teških metala (cink, olovo, kadmijum) merenih metodom aerosedimenta, bile su ispod granice detekcije na oba merna mesta (Pb, Cd, Zn). Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 i 75/2010 ne propisuje maksimalno dozvoljene vrednosti navedenih metala u padavinama.

 

            Koncentracija čađi, prosečna mesečna (MDK je 50 µg/m3) je bila u granicama propisanim Uredbom i prosečno je iznosila 7.03 µg/m3, dok je maksimalna prosečna dnevna koncentracija bila u granicama MDK i iznosila je 26,0 µg/m3.

 

Prosečna mesečna i prosečne dnevne koncentracije sumpordioksida (SO2) su bile u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV) prema Uredbi (GV i TV je 125 µg/m3). Prosečno mesečno je iznosila manje od 10.58 µg/m3, a maksimalna prosečna dnevna izmerena koncentracija je bila takođe manja od 13.0 µg/m3.

 

Prosečna mesečna kao i prosečne dnevne koncentracije azotdioksida (NO2) su bile u granicama propisanim za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV) prema Uredbi (GV je 85 µg/m3, a TV je 89 µg/m3) i prosečno mesečno iznosila 3,03 µg/m3, a maksimalna prosečna dnevna koncentracija je bila 8.0 µg/m3.

 

Koncentracija ukupnih suspendovanih čestica TSP su tokom svih 7 dana bile na mernom mestu MZ Kertek u granicama propisanim prema Uredbi (MDK od 120 µg/m3), a kretale su se od 38.0 do 62.0 µg/m3. Prosečna koncentracija iznosila je 45.0 µg/m3, i u propisanim granica je.

 

Koncentracije arsena, kadmijuma, olova, i selena su u ukupnim suspendovanim (TSP) česticama bile su u skladu sa stručnim doktrinama ovom mernom mestu. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/2013 ne propisuje granične vrednosti za metale u ukupnim suspendovanim česticama.

 

Koncentracije suspendovanih čestica PM10 su tokom svih 7 dana bile na mernom mestu MZ Kertek u granicama propisanim prema Uredbi (GV i TV od 50 µg/m3), a kretale su se od 23.0 do 37.0 µg/m3. Prosečna koncentracija iznosila je 29,9 µg/m3, i u propisanim granicama je. Shodno prethodnoj analizi, u odnosu na donju i gornju granicu ocenjivanja (Donja DGO 25 µg/m3 Gornja GGO 35 µg/m3) GGO je prekoračena u 1 uzorka ili u 14,28%, dok je DGO prekoračena u 6 od 7 uzoraka ili u 85,71%.

 

Koncentracija suspendovanih čestica veličine do 2.5 µm (PM2.5) je tokom svih 7 dana ili na mernom mestu MZ Kertek bila u granicama propisanim prema Uredbi (GV od 25 µg/m3, TV 25 µg/m3), a kretala se od 12.0 do 25.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 15,4 µg/m3 što je u granicama za GV).

 

Zdravstveni efekti: Kvalitet vazduha u gradu je tokom ovog meseca zadovoljavajućeg kvaliteta i nešto bolji u odnosu na prethodni mesec. Osetljive kategorije ljudi: deca, hronični bolesnici, stare osobe i trudnice, mogu imati tek blage respiratorne smetnje ili kardiovaskularne odnosno cerebrovaskularne tegobe.