Испитивaњe вaздухa – aeрoсeдимeнтa и тeшких мeтaлa нa пoдучjу oпштинe Сента – извeштaj зa мeсeц ДЕЦЕМБАР 2021 гoдинe

ПОДАЦИ О УСЛУЗИ:

Врста узорка: падавине, ваздух

Врста испитивања: аерозагађење, хемијске анализе

 

ПОДАЦИ О УЗОРКУ:

Место узорковања:

1.МЗ Кертек СГШ: 45,9194 с ИГД: 20,0739 и

2.Болница СГШ: 45,9165 с ИГД: 20,0947 и

 

Датум издавања резултата: 14.02.2022.

 

            На основу Захтева о испитивању ваздуха – аероседимента и тешких метала на подучју општине Сента, шаљемо Вам извештај за месец јануар 2022. године са мишљењем.

 

На 2 мерна места – МЗ Кертек и Болница извршена је анализа аероседимента у којем су одређене концентрације укупних таложних материја, релевантних ањона и катјона, битне физичкохемијске особине падавина и тешки метали (олово, кадмијум, цинк), а у периоду од 7 дана мерене су концентрације укупних суспендованих честица ТСП на мерном месту МЗ Кертек. У 5 од 7 дана се у ТСП су одређени тешки метали и металоиди и то: арсен, кадмијум, олово, а током 1 дана селен. Током 7 дана, мерене су концентрације суспендованих честица ПМ10 и ПМ2.5 на мерном месту МЗ Кертек. На мерном месту МЗ Кертек извршена је и анализа сумпор диоксида, чађи и азотдиоксида током свих дана у месецу.

 

Концентрација укупних таложних материја је на мерном месту МЗ Кертек и Болница у границама прописаним Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010, 75/10, 63/13. (МДК- максимално дозвољена вредност је 450 mg/m2/дан) и износи 115.83 mg/m2/дан за МЗ Кертек, а за Болницу 95.36 mg/m2/дан. Концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, калцијум) су имале сразмене вредности изменим укупним таложном материјама. Током овог месеца утврђена је нормална pH вредност падавина на мерном месту МЗ Кертек која износи 6.84 као и на мерном месту Болница која износи 6,88.

 

Концентрације тешких метала (цинк, олово, кадмијум) мерених методом аероседимента, биле су испод границе детекције на оба мерна места (Pb, Cd, Zn). Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010 и 75/2010 не прописује максимално дозвољене вредности наведених метала у падавинама.

 

            Концентрација чађи, просечна месечна (МДК је 50 µg/m3) је била у границама прописаним Уредбом и просечно је износила мање од 13.06 µg/m3, док је максимална просечна дневна концентрација била у границама МДК и износила је мање од 45,0 µg/m3.

Просечна месечна и просечне дневне концентрације сумпордиоксида (SО2) су биле у прописаним границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ) према Уредби (ГВ и ТВ је 125 µг/м3). Просечно месечно је износила мање од 10.0 µg/m3, а максимална просечна дневна измерена концентрација је била мања од 10.0 µg/m3.

 

Просечна месечна као и просечне дневне концентрације азотдиоксида (NО2) су биле у границама прописаним за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ) према Уредби (ГВ је 85 µg/m3, а ТВ је 85 µg/m3) и просечно месечно износила 2,32 µg/m3, а максимална просечна дневна концентрација је била 9.0 µg/m3.

 

Концентрација укупних суспендованих честица ТСП су током 1 oд 7 дана или у 14.28% била на мерном месту МЗ Кертек изнад граница прописаних према Уредби (МДК од 120 µg/m3), а кретале су се од 22.0 до 208.0 µg/m3. Просечна концентрација износила је 72,7.0 µg/m3, и у прописаним граница је.

 

Концентрације арсена, кадмијума, олова, и селена су у укупним суспендованим (ТСП) честицама биле су у складу са стручним доктринама овом мерном месту. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010, 75/2010, 63/2013 не прописује граничне вредности за метале у укупним суспендованим честицама.

 

Концентрације суспендованих честица ПМ10 су током 2 од 7 дана илио у 28.57% биле на мерном месту МЗ Кертек изнад граница прописаних према Уредби (ГВ и ТВ од 50 µg/m3), а кретале су се од 15.0 до 119,0 µg/m3. Просечна концентрација износила је 42,6 µg/m3, и у прописаним границама је. Сходно претходној анализи, у односу на доњу и горњу границу оцењивања (Доња ДГО 25 µг/м3 Горња ГГО 35 µг/м3) ГГО је прекорачена у 2 од 7 узорка или у 28.57%, а ДГО је прекорачена у 4 од 7 узорака или у 57.14%.

 

Концентрација суспендованих честица величине до 2.5 µм (ПМ2.5) је током 2 од 7 или у 28.57% дана на мерном месту МЗ Кертек била изнад граница прописаних према Уредби (ГВ од 25 µg/m3, ТВ 25 µg/m3), а кретала се од 5.0 до 80.0 µg/m3. Просечна месечна концентрација је 26,7 µg/m3 што је изнад граница за ГВ.

 

Здравствени ефекти: Квалитет ваздуха у граду је током овог месеца лошег квалитета и лошији је у односу на претходни месец. Осетљиве категорије људи: деца, хронични болесници, старе особе и труднице, могу имати респираторне сметње или кардиоваскуларне односно цереброваскуларне тегобе.

 

Предлог мера: Коришћење еколошких горива (гас, струја, ветар, сунце) уместо чврстих горива и оних која потичу из нафте или отпада (гуме, пластика, тканине…). Постављање филтера за пречишћавање ваздуха у индустријским постројењима, пошумљавање околине, прање улица и одржавање хигијене насеља ће свакако допринети побољшању квалитета ваздуха.