Tokom meseca NOVEMBRA uzorkovano je 17 uzorka vode za piće sa ‚‚Eko česmi‚‚ u našoj Opštini i to: Česma u Galadskoj (G), Česma u Mikronaselju (MKN)-2 uzorka, Česma na trgu (T), Česma na Železničkoj stanici (ŽS), Česma u AMPP (agencija za malu privredu i poljoprivredu), Česma u crkvi Kozma i Damjan (KD), Česma u Bašaidu (B), Česma u Banatskoj Topoli (BT), Česma u Vincaidu (V), Česma u Nakovu (N), Česma u Banatskom Velikom Selu (BVS), Česma u Novim Kozarcima (NK), Česma u Ruskom Selu (RS), Česma u Iđošu (I), Sajanu (S) i Česma u Mokrinu (M).

Procenat hemijske neispravnosti iznosi 6,25%-1 neispravan uzorak (6,25% prethodnog meseca) prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, 44/99, 28/19, zbog povećane boje i utroška KMnO4 (BVS).

Procenat mikrobiološke ispravnosti iznosi 17,65% (47,05% prethodnog meseca), i to zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (V, MKN).

MERE: Proveriti rad sistema za prečišćavanje vode u hemijski neispravnoj česmi i vršiti propisnu dezinfekciju u mikrobiološki neispravnim česmama.