Tokom meseca DECEMBRA uzorkovano je 16 uzorka vode za piće sa ‚‚Eko česmi‚‚ u našoj Opštini i to: Česma u Galadskoj (G), Česma u Mikronaselju (MKN), Česma na trgu (T), Česma na Železničkoj stanici (ŽS), Česma u AMPP- 2 uzorka (agencija za malu privredu i poljoprivredu), Česma u crkvi Kozma i Damjan (KD), Česma u Bašaidu (B), Česma u Banatskoj Topoli (BT), Česma u Vincaidu (V), Česma u Nakovu (N), Česma u Banatskom Velikom Selu (BVS), Česma u Novim Kozarcima (NK), Česma u Ruskom Selu (RS), Česma u Mokrinu (M), Česma u Iđošu (I) i Sajanu (S).

Procenat hemijske neispravnosti iznosi 6,25% uzoraka prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, 44/99, 28/19, zbog povećane koncentracije rezidualnog hlora (1 uzorak, česma V)

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 12,5% (31,25% prethodnog meseca) neispravnih uzoraka. Povećan broj aerobnih mezofilnih bakterija -AMB bio je u česmama: N i NK (dozvoljeno je 10 aerobnih mezofilnih bakterija).

MERE: Kod mikrobiološki neispravnih česmama izvršiti propisnu dezinfekciju, a kod česme sa povećanom koncentracijom rezudualnog hlora, vršiti propisno ispiranje nakon dezinfekcije sistema za prečišćavanje vode.