Tokom meseca DECEMBRA uzorkovano je 17 uzorka vode za piće sa ‚‚Eko česmi“ u našoj Opštini i to: Česma u Galadskoj (G), Česma u Mikronaselju (MKN), Česma na trgu (T), Česma na Železničkoj stanici (ŽS), Česma u AMPP (agencija za malu privredu i poljoprivredu), Česma u crkvi Kozma i Damjan (KD), Česma u Bašaidu (B)-2 uzorka, Česma u Banatskoj Topoli (BT), Česma u Vincaidu (V), Česma u Nakovu (N), Česma u Banatskom Velikom Selu (BVS), Česma u Novim Kozarcima (NK), Česma u Ruskom Selu (RS), Česma u Iđošu (I), Sajanu (S) i Česma u Mokrinu (M).

Procenat hemijske neispravnosti iznosi 18,75%-3 neispravna uzorka (6,25% prethodnog meseca) prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, 44/99, 28/19, zbog povećane boje (BVS) i povećane koncentracije rezidualnog hlora-(M, I).

Procenat mikrobiološke ispravnosti iznosi 11,76% (17,65% prethodnog meseca), i to zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (G) i zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa (B).

MERE: Proveriti rad sistema za prečišćavanje vode u hemijski neispravnoj česmi, vršiti propisnu dezinfekciju u mikrobiološki neispravnim česmama, kao i doziranje dezinfekcionog sredstva.