Tokom meseca DECEMBRA uzorkovano je 15 uzorak vode za piće sa ‚‚Eko česmi‚‚ u našoj Opštini i to: Česma u Galadskoj (G), Česma u Mikronaselju (MKN), Česma na trgu (T)-NE RADI, Česma na Železničkoj stanici (ŽS), Česma u AMPP (agencija za malu privredu i poljoprivredu), Česma u crkvi Kozma i Damjan (KD), Česma u Bašaidu (B), Česma u Banatskoj Topoli (BT), Česma u Vincaidu (V) uzorka, Česma u Nakovu (N), Česma u Banatskom Velikom Selu (BVS), Česma u Novim Kozarcima (NK), Česma u Ruskom Selu (RS), Česma u Iđošu (I), Sajanu (S) i Česma u Mokrinu (M).

Procenat hemijske neispravnosti iznosi 13,33% neispravnih uzorka (13,33% prethodnog meseca) prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, 44/99, 28/19, zbog povećane koncentracije rezidualnig hlora (V, BT).

Procenat mikrobiološke ispravnosti iznosi 26,67% (20% prethodnog meseca), zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (MKN, AMPP, NK, G).

 

MERE: Proveriti rad sistema za prečišćavanje vode u hemijski neispravnim česmama i izvršiti propisnu dezinfekciju u česmama koje su mikrobiološki neispravne.