Tokom JANUARA meseca uzorkovano je 75 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 45 u gradu Kikindi i 30 u selima Opštine. Osnovna analiza je vršena u 45 uzoraka iz grada i 30 uzoraka iz sela.

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 2,22% neispravnih uzoraka za grad, što je niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (4,34%). U selima je procenat mikrobiološke neispravnosti bio 16,66%., i sličan je u odnosu na prethodni mesec (15,62%.). U gradu 2,22 % uzoraka bilo neispravno zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa (PA) (1 uzorak) (struktura: 100 % PA) što je zadovoljavajući procenat neispravnosti ali nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti. U selima je 13,13 % uzoraka bilo neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija AMB , 3,33% zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa (PA) (struktura: 80% AMB, 20% PA) što nije zadovoljavajući procenat neispravnosti i nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti.

Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, 44/99, 28/19, zbog povećanog utroška KMnO4 (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane boje, i povećane koncentracije amonijaka. U selima je povećana boja u 100% uzoraka, a koncentracija amonijaka i utrošak KMnO4 u 80% uzoraka, i gvožđe u 13.33%. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 25,45 mg/l, a u selima 22,18 mg/l (MDK 12 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.34 mg/l, a u selima 1.27 (MDK 0.5 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 35,56ºCoPt skale, a u selima 32,0 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).

SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te  je broj neispravnih uzoraka u gradu zadovoljavajući, dok  u selima nije zadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESEC  JANUAR  2020.  godine

Vodovod

Higijenski pregled

fizičko-hemijski

mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj

%

broj

%

Kikinda

grad

45

45

100

KMnO4, NH3, boja

45

1

2,22

*

sela

30

30

100

KMnO4, NH3, boja, Fe

30

5

16,66

Novi Kneže-

vac

grad

8

1

12,5

Mutnoća

8

2

25,00

sela

19

12

63,15

Fe, NH3

19

1

5,26

Čoka

grad

5

0

0

 

5

0

0

sela

28

24

85,71

KMnO4, NH3, boja

28

3

10,71

Senta

grad

14

14

100

KMnO4, boja, mutnoća

14

0

0

sela

6

6

100

 Fe, Mn, boja, mutnoća

6

0

0

Ada

grad

7

7

100

KMnO4, boja

7

0

0

Sela-Mol

3

3

100

KMnO4, boja

3

0

0

sela

7

7

100

Boja, mutnoća, Fe, Mn

7

0

0

Kanjiža

grad

4

0

0

 

4

0

0

sela

19

7

36,84

Fe, boja, mutnoća

19

0

0

Ukupno:

195

156

80,00

 

195

12

6,15

*razlozi mikrobiološke neispravnosti

 

Kikinda grad bunari: 0                                                   

Kikinda sela bunari: 0

Kikinda grad mreža: Pseudomonas aeruginosa 1                                          

Kikinda sela mreža: AMB 4, Pseudomonas aeruginosa 1                                         

Novi Kneževac grad bunari:0                        

Novi Kneževac sela bunari: Sulfitoredukujuće klostridije 1                          

Novi Kneževac grad mreža: AMB 2                         

Novi Kneževac sela mreža: 0                         

Čoka grad bunari: 0                                         

Čoka sela bunari:         AMB 2                                                 

Čoka grad mreža:        0                                             

Čoka sela mreže:         AMB 2

Senta grad bunari:0

Senta grad mreža:0

Senta selo bunari:0

Senta selo mreža:0

Ada grad bunari:0

Ada selo Mol bunari:/

Ada grad mreža:0

Ada selo Mol mreža:0

Ada sela bunari: 0

Ada sela mreža: 0

Kanjiža grad bunari:0

Kanjiža grad mreža:0

Kanjiža sela bunari: 0

Kanjiža sela mreža: 0