Током ЈАНУАРА месеца узорковано је 65 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 34 у граду Кикинди и 31 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 33 узорака из града и 30 узорака из села.

Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 2,94% неисправних узорака за град (претходни месец 3,03%) и незнатно је сличан проценат у односу на претходни месец. У селима је проценат микробиолошке неисправности био 9,68% и нижи је у односу на претходни месец (11,77%.). У граду је 2,94% неисправно због Streptococcus faecalis-SF (Структура: 100% SF). У селима је 6,45% неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (АМБ), а 3,22% због присуства Streptococcus faecalis-SF (Структура: 66,6% АМБ, 33,3% SF). Проценат неисправности за град је задовољавајући, али није и за села, а структура неисправности није задовољавајућа ни у граду ни у селима.

Хемијска исправност воде за пиће у граду је таква да сви узети узорци не одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, 28/19, због повећаног утрошка КМнО4 (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане боје и повећане концентрације амонијака у 100%. У селима је повећана боја у 100% узорака, утрошак КМнО4 је повећан у 90,0% узорака, концентрација амонијака у 80,0%, и концентрација гвожђа у 3,33%. Просечна концентрација утрошка КМnО4 у узорцима узетим у граду износи 25,99 mg/l, а у селима 23,06 mg/l (МДК 12 mg/l). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2,39 mg/l, а у селима 1,21 mg/l (МДК 0.5 mg/l за град, 1 mg/l за села). Просечна вредност боје у граду износи 34,55 ºCоPt скале, а у селима 29,17 ºCоPt скале (МДК 5 ºCоPt скале).

СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је исправност узорака у граду задовољавајућа, док је у селима повећана, са аспекта препорука СЗО.

 

ХИГИЈЕНСКА ИСПРАВНОСТ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ МЕСЕЦА јануар 2022. године

 

Водовод

Хигијенски преглед

физичко-хемијски

микробиолошки

број

узетих

узорака

неисправни

узроци

неисправ-

ности

број

узетих

узорака

неисправни

узроци

неиспра-

вности

број

%

број

%

Кикинда

град

33

33

100

Боја, КМnО4, NH3

34

1

2,94

*

4,57

села

30

30

100

Боја, КМnО4, NH3, Fе

31

3

9,68

Нови Кнеже-

вац

град

8

2

25

Боја

8

0

0

села

19

13

68,42

Боја, NH3

19

0

0

Чока

град

5

5

100

Боја

5

1

20

села

28

28

100

Боја, NH3, КМnО4, рез. хлор

28

0

0

Сента

град

14

14

100

Боја, КМnО4, рез. хлор

15

1

6,67

села

6

6

100

Боја, Fе, Мn, рез. хлор

6

1

16,67

Ада

град

8

8

100

Боја, КМnО4

8

0

0

Села-Мол

4

4

100

Боја, КМnО4

4

0

0

села

7

7

100

Боја, мутноћа, Fе, Мn

9

2

22,22

Кањижа

град

6

6

100

Боја

6

0

0

села

24

20

83,33

Боја, Fе

24

0

0

Укупно:

192

176

91,67

 

197

9

4,57

*разлози микробиолошке неисправности

 

Кикинда град бунари: 0                                              

Кикинда села бунари: Streptococcus faecalis 1      

Кикинда град мрежа: Streptococcus faecalis 1                                           

Кикинда села мрежа: АМБ 2                                              

Нови Кнежевац град бунари: 0                              

Нови Кнежевац села бунари: 0                              

Нови Кнежевац град мрежа: 0                               

Нови Кнежевац села мрежа: 0                                

Чока град бунари: АМБ 1                                       

Чока села бунари:     0                                             

Чока град мрежа:       0                                            

Чока села мреже:       0

Сента град бунари: 0

Сента град мрежа: Pseudomonas Aeruginosa 1

Сента село бунари: 0

Сента село мрежа: AMБ 1

Ада град бунари: 0

Ада село Мол бунари: 0

Ада град мрежа: 0

Ада село Мол мрежа: 0

Ада села бунари: Streptococcus faecalis (Koliformne bakterije fek. porekla) 1(1)

Ада села мрежа: Sulfitoredukujuće Klostridije 1

Кањижа град бунари: 0

Кањижа град мрежа: 0

Кањижа села бунари: 0

Кањижа села мрежа: 0