Током ФЕБРУАРА месеца узорковано је 101 узорак воде за пиће у нашој Општини од којих 53 у граду Кикинди и 48 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 50 узорака из града и 48 узорака из села.

Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 7,55% неисправних узорака за град (претходни месец 2,94%) и виши је проценат у односу на претходни месец. У селима је проценат микробиолошке неисправности био 0% и нижи је у односу на претходни месец (9,68%.). У граду је 1,88% неисправно због Streptococcus faecalis (SF), а 5.66% због Pseudomonas aeruginosa (PA) (Структура: 75% PA, 25% SF). У селима су сви узорци били исправни. Проценат неисправности као ни структура неисправности за град није задовољавајући, док за села, обзиром да су сви узорци микробиолошки исправни, одличан.

Хемијска исправност воде за пиће у граду је таква да сви узети узорци не одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, 28/19, због повећаног утрошка КМнО4 (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане боје и повећане концентрације амонијака у 100%. У селима је повећана боја у 100% узорака, утрошак КМнО4 је повећан у 89,58% узорака, концентрација амонијака у 70,83%, и концентрација гвожђа у 2,08%. Просечна концентрација утрошка КМnО4 у узорцима узетим у граду износи 24,79 mg/l, а у селима 21,85 mg/l (МДК 12 mg/l). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2,26 mg/l, а у селима 1,07 mg/l (МДК 0.5 mg/l за град, 1 mg/l за села). Просечна вредност боје у граду износи 33,6 ºCоPt скале, а у селима 28,44 ºCоPt скале (МДК 5 ºCоPt скале).

СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је исправност узорака у граду neзадовољавајућа, док је у селима задовољавајућа, са аспекта препорука СЗО.

ХИГИЈЕНСКА ИСПРАВНОСТ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ МЕСЕЦА фебруар 2022. године

 

Vodovod

Higijenski pregled

fizičko-hemijski

mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj

%

broj

%

Kikinda

grad

50

50

100

Boja, NH3, KMnO4

53

4

7,55

*

sela

48

48

100

Boja, NH3, KMnO4, Fe

48

0

0

Novi Kneže-

vac

grad

8

6

75

Boja

8

0

0

sela

19

15

78,95

Boja, NH3, Fe

19

0

0

Čoka

grad

5

5

100

Boja

5

0

0

sela

28

28

100

Boja, NH3, KMnO4, Fe, mutnoća

29

3

10,35

Senta

grad

14

14

100

Boja, KMnO4

14

1

7,15

sela

6

6

100

Boja, Fe, Mn

6

0

0

Ada

grad

8

8

100

Boja, KMnO4

8

0

0

Sela-Mol

4

4

100

Boja, KMnO4, mutnoća, Fe

4

0

0

sela

7

7

100

Boja, mutnoća, Fe, Mn

7

0

0

Kanjiža

grad

6

6

100

Boja

6

0

0

sela

24

21

87,5

Boja, Fe

24

0

0

Ukupno:

227

218

96,03

 

231

8

3,46

*razlozi mikrobiološke neispravnosti

 

Kikinda grad bunari: Streptococcus faecalis 1                                                 

Kikinda sela bunari: 0

Kikinda grad mreža: Pseudomonas aeruginosa 3                                          

Kikinda sela mreža: 0                                     

Novi Kneževac grad bunari: 0                                   

Novi Kneževac sela bunari: 0                        

Novi Kneževac grad mreža: 0                        

Novi Kneževac sela mreža: 0                         

Čoka grad bunari: 0                                       

Čoka sela bunari:         Sulfitoredukujuće klostridije 1, AMB 1                                           

Čoka grad mreža:        0                                            

Čoka sela mreže:         AMB 1

Senta grad bunari: 0

Senta grad mreža: AMB 1

Senta selo bunari: 0

Senta selo mreža: 0

Ada grad bunari: 0

Ada selo Mol bunari: 0

Ada grad mreža: 0

Ada selo Mol mreža: 0

Ada sela bunari: 0

Ada sela mreža: 0

Kanjiža grad bunari: 0

Kanjiža grad mreža: 0

Kanjiža sela bunari: 0

Kanjiža sela mreža:0