Током МАРТА месеца узорковано је 69 узорак воде за пиће у нашој Општини од којих 39 у граду Кикинди и 30 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 39 узорака из града и 30 узорака из села.

Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 0% неисправних узорака за град (претходни месец 7,55%) и нижи је проценат у односу на претходни месец. У селима је проценат микробиолошке неисправности био 0% и исти је у односу на претходни месец (0%.). Структура неисправности је излишна, обзиром да су сви узорци исправни. Проценат неисправности за град и за села је одличан, обзиром да су сви узорци били микробиолошки исправни.

Хемијска исправност воде за пиће у граду је таква да сви узети узорци не одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, 28/19, због повећаног утрошка КМnО4 (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане боје и повећане концентрације амонијака у 100%. У селима је повећана боја у 100% узорака, утрошак КМnО4 је повећан у 86,67% узорака, концентрација амонијака у 83,33%, и концентрација гвожђа у 16,67%. Просечна концентрација утрошка КМnО4 у узорцима узетим у граду износи 26,19 mg/l, а у селима 22,12 mg/l (МДК 12 mg/l). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2,45 mg/l, а у селима 1,21 mg/l (МДК 0.5 mg/l за град, 1 mg/l за села). Просечна вредност боје у граду износи 38,0 ºCоPt скале, а у селима 31,0 ºCоPt скале (МДК 5 ºCоPt скале).

СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је исправност узорака у граду и у селима задовољавајућа, са аспекта препорука СЗО.

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESECA MART 2022.  godine

Vodovod

Higijenski pregled

fizičko-hemijski

mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj

%

broj

%

Kikinda

grad

39

39

100

KMnO4, boja, NH3

39

0

0

*

sela

30

30

100

KMnO4, boja, NH3, Fe

30

0

0

Novi Kneže-

vac

grad

8

4

50

Boja

8

0

0

sela

20

20

100

Boja, NH3

20

2

10

Čoka

grad

5

5

100

Boja, As

5

1

20

sela

28

28

100

Boja, As, <Rez. hlor,  B, hloroform, THM,dihlorbrommetan, mutnoća

28

1

3,57

Senta

grad

14

14

100

KMnO4, boja

14

0

0

sela

6

6

100

Boja, mutnoća, Fe, Mn, <Rez. hlor

6

0

0

Ada

grad

8

8

100

KMnO4, boja

8

0

0

Sela-Mol

4

4

100

KMnO4, boja

4

0

0

sela

7

7

100

Boja, mutnoća, Fe, Mn

7

3

42,86

Kanjiža

grad

6

6

100

Boja

6

0

0

sela

24

23

95,83

Boja, Fe, <Rez.hlor

24

3

12,5

Ukupno:

199

194

97,49

 

199

10

5,02

*razlozi mikrobiološke neispravnosti

 

Kikinda grad bunari: 0                                                  

Kikinda sela bunari: 0

Kikinda grad mreža: 0                                               

Kikinda sela mreža: 0                                     

Novi Kneževac grad bunari: 0                                   

Novi Kneževac sela bunari: 0                        

Novi Kneževac grad mreža: 0                        

Novi Kneževac sela mreža: AMB 2                           

Čoka grad bunari: AMB 1                                         

Čoka sela bunari:         0                                            

Čoka grad mreža:        0                                            

Čoka sela mreže:         AMB 1

Senta grad bunari: 0

Senta grad mreža: 0

Senta selo bunari: 0

Senta selo mreža: 0

Ada grad bunari: 0

Ada selo Mol bunari: 0

Ada grad mreža: 0

Ada selo Mol mreža: 0

Ada sela bunari: AMB 1

Ada sela mreža:  AMB 2

Kanjiža grad bunari: 0

Kanjiža grad mreža:0

Kanjiža sela bunari: 0

Kanjiža sela mreža: AMB 3