Tokom NOVEMBRA meseca uzorkovano je 120 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 68 u gradu Kikindi i 52 u selima Opštine. Od toga osnovna analiza je vršena u 65 uzoraka iz grada i 48 uzoraka iz sela, dok je u ostalim uzorcima vršena samo mikrobiološka analiza.

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 5,88% neispravnih uzoraka za grad, što je viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (0%). U selima je procenat mikrobiološke neispravnosti bio 13,46%., i niži je u odnosu na prethodni mesec (20,0%.). U gradu 1,47 % uzoraka bilo neispravno zbog povećanog zbog prisustva Streptococcus faecalis (SF) i 4,41 zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa (PA) (struktura: 25 % SF, 75 PA) što je zadovoljavajući procenat neispravnosti ali nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti. U selima je 3,84 % uzoraka bilo neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija AMB , 9,61% zbog prisustva Streptococcus faecalis (SF) (struktura: 28,57% AMB, 71,42% SF,) što nije zadovoljavajući procenat neispravnosti i nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti.

Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, 44/99, 28/19, zbog povećanog utroška KMnO4 (indirektan parametar sadržaja organskih materija) i povećane boje, dok je povećana koncentracija amonijaka bila u 95,38% uzoraka i povećane koncentracije nitrata u 1,53% uzoraka i povećana koncentracija rezidualnog hlora u 4,61% uzoraka. U selima je povećana boja u 100% uzoraka, utrošak KMnO4 u 81,25% i koncentracija amonijaka u 95,83% uzoraka. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24,01 mg/l, a u selima 21,52 mg/l (MDK 12 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.11 mg/l, a u selima 1.24 (MDK 0.5 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 34,46ºCoPt skale, a u selima 31,56 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).

SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te  je broj neispravnih uzoraka u gradu zadovoljavajući, dok  u selima nije zadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESEC  NOVEMBAR  2019.  godine

Vodovod

Higijenski pregled

fizičko-hemijski

mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj

%

broj

%

Kikinda

grad

65

65

100

KMnO4, NH3, boja, rezid.hlor, nitrati

68

4

5,88

*

sela

48

48

100

KMnO4, NH3, boja

52

7

13,46

Novi Kneže-

vac

grad

8

4

50,00

 As

8

0

0

sela

19

16

84,21

Fe, As, Mn

19

1

5,26

Čoka

grad

5

0

0

 

5

1

20,00

sela

28

25

89,28

KMnO4, NH3, boja

29

4

13,79

Senta

grad

14

14

100

KMnO4, boja,

14

0

0

sela

6

6

100

 Fe, Mn, boja

6

0

0

Ada

grad

7

7

100

KMnO4, boja

7

0

0

Sela-Mol

3

3

100

KMnO4, boja

3

0

0

sela

7

7

100

Boja, mutnoća, Fe, Mn

7

0

0

Kanjiža

grad

4

0

0

 

4

0

0

sela

19

4

21,05

Fe

19

0

0

Ukupno:

233

199

85,4

 

241

17

7,05

*razlozi mikrobiološke neispravnosti

 

Kikinda grad bunari: 0                                                   

Kikinda sela bunari: Streptokok fekalnog porekla 1  

Kikinda grad mreža: Streptokok fekalnog porekla 1, Pseudomonas aeruginosa 3                            

Kikinda sela mreža: AMB 2, Streptokok fekalnog porekla 4                                    

Novi Kneževac grad bunari:0                        

Novi Kneževac sela bunari: 0                        

Novi Kneževac grad mreža: 0                        

Novi Kneževac sela mreža: E.coli 1                           

Čoka grad bunari: AMB 1                                         

Čoka sela bunari:         AMB 1, Pseudomonas aeruginosa 2                                      

Čoka grad mreža:        0                                            

Čoka sela mreže:         AMB 1

Senta grad bunari:0

Senta grad mreža:0

Senta selo bunari:0

Senta selo mreža:0

Ada grad bunari:0

Ada selo Mol bunari:/

Ada grad mreža:0

Ada selo Mol mreža:0

Ada sela bunari: 0

Ada sela mreža: 0

Kanjiža grad bunari:0

Kanjiža grad mreža:0

Kanjiža sela bunari: 0

Kanjiža sela mreža: 0