Tokom NOVEMBRA meseca uzorkovano je 99 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 50 u gradu Kikindi i 49 u selima Opštine. Osnovna analiza je vršena u 50 uzoraka iz grada i 48 uzoraka iz sela.

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 4,0% neispravnih uzoraka za grad (prethodni mesec 5,4%) i nešto je niži procenat u odnosu na prethodni mesec. U selima je procenat mikrobiološke neispravnosti bio 4,09% i niži je u odnosu na prethodni mesec (6.45%.). U gradu je 4% neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), (Struktura: 100% AMB). U selima je 2,05% neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB) i prisustva Streptococcus faecalis-SF 2,05% zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB) (Struktura: 50% SF i 50% AMB). Procenat neispravnosti za grad i sela je zadovoljavajući, a struktura neispravnosti nije zadovoljavajuća u selima, dok u gradu jeste.

Hemijska ispravnost vode za piće u gradu je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, 44/99, 28/19, zbog povećanog utroška KMnO4 (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane boje i povećane koncentracije amonijaka u 100%. U selima je povećana boja u 100% uzoraka, utrošak KMnO4 je povećan u 89,58% uzoraka, koncentracija amonijaka u 87,5%, i koncentracija gvožđa u 4,17%. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 26,01 mg/l, a u selima 22,58 mg/l (MDK 12 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2,34 mg/l, a u selima 1,22 (MDK 0.5 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 33,7 ºCoPt skale, a u selima 27,92 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).

SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je ispravnost uzoraka u gradu i u selima zadovoljavajuća, sa aspekta preporuka SZO.

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESECA NOVEMBAR 2021.  godine

 

Vodovod

Higijenski pregled

fizičko-hemijski

mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj

%

broj

%

Kikinda

grad

50

50

100

Boja, KMnO4, NH3

50

2

4

*

sela

48

48

100

Boja, KMnO4, NH3, Fe

49

2

4,09

Novi Kneže-

vac

grad

8

4

50

As, boja

8

0

0

sela

19

19

100

Boja, As, NH3, Mn, mutnoća, KMnO4, Fe

19

0

0

Čoka

grad

5

5

100

Boja, NH3

5

0

0

sela

28

25

89,29

Boja, KMnO4, NH3, rez.  Hlor, Fe

29

1

3,45

Senta

grad

14

14

100

Boja, KMnO4

14

0

0

sela

6

6

100

Boja, Fe, Mn

6

1

16,67

Ada

grad

8

8

100

Boja, KMnO4

8

0

0

Sela-Mol

4

4

100

Boja, KMnO4

4

0

0

sela

7

7

100

Boja, mutnoća, Fe, Mn

7

0

0

Kanjiža

grad

4

4

100

Boja

4

0

0

sela

19

15

78,95

Boja, Fe

19

0

0

Ukupno:

220

209

95

 

222

6

2,70

*razlozi mikrobiološke neispravnosti

 

Kikinda grad bunari: 0                                                   

Kikinda sela bunari:Streptococcus faecalis 1 

Kikinda grad mreža: AMB 2                                     

Kikinda sela mreža: AMB 1                                      

Novi Kneževac grad bunari: 0                                   

Novi Kneževac sela bunari: 0                        

Novi Kneževac grad mreža: 0                        

Novi Kneževac sela mreža: 0                         

Čoka grad bunari: 0                                       

Čoka sela bunari:         Sulfitoredukujuće klostridije 1                                              

Čoka grad mreža:        0                                             

Čoka sela mreže:         0

Senta grad bunari: 0

Senta grad mreža: 0

Senta selo bunari: 0

Senta selo mreža: AMB 1

Ada grad bunari: 0

Ada selo Mol bunari: 0

Ada grad mreža: 0

Ada selo Mol mreža: 0

Ada sela bunari: 0

Ada sela mreža: 0

Kanjiža grad bunari: 0

Kanjiža grad mreža: 0

Kanjiža sela bunari: 0

Kanjiža sela mreža: 0