Tokom DECEMBRA meseca uzorkovano je 67 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 33 u gradu Kikindi i 34 u selima Opštine. Osnovna analiza je vršena u 32 uzoraka iz grada i 30 uzoraka iz sela.

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 3,03% neispravnih uzoraka za grad (prethodni mesec 4,0%) i neznatno je niži procenat u odnosu na prethodni mesec. U selima je procenat mikrobiološke neispravnosti bio 11,77% i viši je u odnosu na prethodni mesec (4,09%.). U gradu je 3,03% neispravno zbog Streptococcus faecalis-SF (Struktura: 100% SF). U selima je 5,88% neispravno zbog Streptococcus faecalis-SF i 5,88% zbog prisustva E coli –EC (Struktura: 50% SF, 50% EC). Procenat neispravnosti za grad je zadovoljavajući, ali nije i za sela, a struktura neispravnosti nije zadovoljavajuća ni u gradu ni u selima.

Hemijska ispravnost vode za piće u gradu je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, 44/99, 28/19, zbog povećanog utroška KMnO4 (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane boje i povećane koncentracije amonijaka u 100%. U selima je povećana boja u 100% uzoraka, utrošak KMnO4 je povećan u 90,0% uzoraka, koncentracija amonijaka u 83,33%, i koncentracija gvožđa u 3,33%. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 25,79 mg/l, a u selima 23,23 mg/l (MDK 12 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2,42 mg/l, a u selima 1,24 (MDK 0.5 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 33,44 ºCoPt skale, a u selima 28,67 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).

SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je ispravnost uzoraka u gradu zadovoljavajuća, dok je u selima povećana, sa aspekta preporuka SZO.

 

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESECA DECEMBAR 2021. godine

 

Vodovod

Higijenski pregled

fizičko-hemijski

mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj

%

broj

%

Kikinda

grad

32

32

100

Boja, KMnO4, NH3

33

1

3,03

*

sela

30

30

100

Boja, KMnO4, NH3, Fe

34

4

11,77

Novi Kneže-

vac

grad

8

3

37,5

Boja

8

0

0

sela

19

15

78,95

Boja, NH3

19

2

10,53

Čoka

grad

5

5

100

Boja

5

0

0

sela

28

28

100

Boja, NH3, KMnO4, rez. hlor

28

0

0

Senta

grad

14

14

100

Boja, KMnO4, rez. hlor

14

0

0

sela

6

6

100

Boja, Fe, Mn, rez. hlor

6

0

0

Ada

grad

8

8

100

Boja, KMnO4

8

0

0

Sela-Mol

4

4

100

Boja, KMnO4

4

0

0

sela

7

7

100

Boja, mutnoća, Fe, Mn

7

0

0

Kanjiža

grad

4

4

100

Boja

4

0

0

sela

19

14

73,69

Boja, Fe

19

0

0

Ukupno:

184

170

92,40

 

189

7

3,71

*razlozi mikrobiološke neispravnosti

 

Kikinda grad bunari: Streptococcus faecalis 1                                                  

Kikinda sela bunari: Streptococcus faecalis 1, E.Coli 1        

Kikinda grad mreža: 0                                               

Kikinda sela mreža: Streptococcus faecalis 1, E.Coli 1                                             

Novi Kneževac grad bunari: 0                                   

Novi Kneževac sela bunari: 0                        

Novi Kneževac grad mreža: 0                        

Novi Kneževac sela mreža: AMB 2                           

Čoka grad bunari: 0                                       

Čoka sela bunari:         0                                             

Čoka grad mreža:        0                                            

Čoka sela mreže:         0

Senta grad bunari: 0

Senta grad mreža: 0

Senta selo bunari: 0

Senta selo mreža: 0

Ada grad bunari: 0

Ada selo Mol bunari: 0

Ada grad mreža: 0

Ada selo Mol mreža: 0

Ada sela bunari: 0

Ada sela mreža: 0

Kanjiža grad bunari: 0

Kanjiža grad mreža: 0

Kanjiža sela bunari: 0

Kanjiža sela mreža: 0