Zavod za javno zdravlje Kikinda, testiranje na zahtev građana, vrši svaki dan (osim nedelje), u periodu od 07:00 do 09:00 časova. Testiranje se vrši u prostorijama Centra za mikrobiologiju u krugu Opšte bolnice Kikinda, adresa Đure Jakšića 110, Kikinda (od 02.03.2022. na adresi Generala Drapšina br. 81). Informacije i ZAKAZIVANJE na broj 0230/442-857 u periodu od 7:00 do 15:00.

Izdavanje rezultata se vrši u periodu od 14:00 do 15:00 časova.

Pre dolaska na testiranje potrebno je izvršiti uplatu na podračun Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.


1. DRŽAVLjANI REPUBLIKE SRBIJE I STRANI DRŽAVLjANI SA STALNIM NASTANjENjEM ILI REGULISANIM PRIVREMENIM BORAVKOM U REPUBLICI SRBIJI, ČLANOVI STRANIH DIPLOMATSKIH ILI KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA I ČLANOVI NjIHOVIH PORODICA, KAO I ZA SVE DRUGE STRANE DRŽAVLjANE

UPLATILAC FIZIČKO LICE: Ime i prezime uplatioca; Država prebivališta

UPLATILAC PRAVNO LICE: Naziv i sedište pravnog lica

SVRHA UPLATE: KVANTITATIVNO ODEĐIVANjE IgG ANTITELA NA VIRUS SARS-COV2

PRIMALAC: Republički fond za zdravstveno osiguranje

ŠIFRA PLAĆANjA: 189-gotovinski/290-bezgotovinski

IZNOS: 1.800,00 dinara- CENA SE PRIMENjUJE OD 20. MAJA 2021. GODINE

RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34

UPLATILAC FIZIČKO LICE – POZIV NA BROJ ODOBRENjA (BEZ MODELA):

1) 504 – JEDINSTVENI MATIČNI BROJ GRAĐANINA ZA DRŽAVLjANE REPUBLIKE SRBIJE

2) 504 – BROJ PASOŠA ILI BROJ INOSTRANOG OSIGURANjA ZA STRANE DRŽAVLjENE

UPLATILAC PRAVNO LICE IZ REPUBLIKE SRBIJE: POZIV NA BROJ ODOBRENjA (BEZ MODELA):

504 – PIB PRAVNOG LICA
Strani državljani koji nemaju stalno nastanjenje ili privremeni boravak, odnosno nisu članovi stranih diplomatskih ili konzularnih predstavništava i članovi njihovih porodica naknadu za KVANTITATIVNO ODEĐIVANjE IgG ANTITELA NA VIRUS SARS-COV2

mogu vršiti i u stranoj valuti na devizni račun Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

840-5780-54 – namenski devizni račun (instrukcija za plaćanje u zavisnosti od valute nalazi se na kraju teksta)

Visina naknade u stranoj valuti vrši se konvertovanjem dinarskog iznosa u stranu valutu prema srednjem kursu NBS na dan uplate.

Sve troškove bankarskih transakcija snosi uplatilac.