Службом руководи дипл.економиста Ксенија Ходик

Служба има улогу да својим радом омогући неометан и законити рад установе. Запослени немедицински радници сарадњом и координацијом са осталим организационим јединицама у Заводу, као и странкама, надлежним органима и организацијама доприносе реализацији циљева Завода.

У оквиру службе, организују се уже организационе јединице:

Одељење за економско-финансијске послове,

Одељење за правне, кадровске, опште и друге послове.

Контакт телефон:

0230- 421-102, лок. 110 (одељење економско-финансијских послова)

e-mail: finansije@zavodki.org.rs

и

0230-421-102, лок.109 (одељење за правне, опште и др.послове)

e-mail: pravnik@zavodki.org.rs

Адреса: Краља Петра I, бр.70, Кикинда

У оквиру службе, обављају се:

  • правни послови ( праћење, проучавање и учешће у примени позитивних законских прописа, подзаконских и других аката, примена закона о јавним набавкама, припремање тужбеног захтева и других поднесака за судске спорове, заступање Завода пред судовима и другим државним органима,састављање уговора и сл );
  • економско-финансијски послови (планско –аналитички послови; финансијски и рачуноводствени послови; послови обрачуна зарада и обустава од зарада, накнада за запослене; послови продаје, фактурисања и наплате услуга; послови спровођења и реализације јавних набавки; послови вођења пословних књига и других прописаних евиденција и др.
  • нормативни послови ( припрема општих и појединачних аката; нормативно уређење радно-правних односа и њихова реализација );
  • општи и кадровски послови ( послови набавке, стручна обрада материјала за седнице органа Завода; заштита права пацијената и корисника услуга; кадровски и персонални послови, експедиција поште, архивирање и чување предмета и сл.)
  • технички послови, послови одржавања хигијене просторија, опреме и средстава за рад и објеката Завода
  • послови безбедности и здравља на раду и
  • други послови за потребе Завода.