Центром руководи др мед Сања Брусин Белош, специјалиста хигијене

Контакт телефон: 0230- 434-788, лок. 113; 421-102, лок.113

Адреса: Краља Петра I, бр.70, Кикинда

e-mail:higijena@zavodki.org.rs

Центар за хигијену и хуману екологију врши сложене послове хигијене исхране, школске и комуналне хигијене (послови екологије), послове превенције масовних незаразних болести, превенције заразних болести са ДДД пословима, послове здравственог васпитања, послове хигијенског надзора над објектима од ширег хигијенско-епидемиолошког значаја, послове обезбеђења и унапређења квалитета рада у лабораторији, као и послове едукације запослених здравствених радника и здравствених сарадника.

У саставу овог центра организују се као уже организационе јединице:

а) Одељење хигијене и хумане екологије са Одсеком за заштиту животне средине и

б) Одељење лабораторијског испитивања

Одељење хигијене и хумане екологије

У одељењу хигијене и хумане екологије, обављају се следећи послови:

 • узимања узорака за микробиолошку и хемијску анализу на здравствену исправност и безбедност (животне намирнице, вода, ваздух, предмети опште употребе, брисеви са радних површина, кухињског посуђа и прибора, руку и радне одеће запосленог особља и др.)
 • доношења и пријема узорака;
 • складиштења и чувања узорака;
 • безбедног уклањања узорака;
 • мерења, анализе и праћења еколошких фактора ризика са аспекта контаминације воде (за пиће, површинских и отпадних), ваздуха, намирница, предмета опште употребе, буке, школске и предшколске хигијене, и др., са оценом процене ризика;
 • праћења стања и контроле друштвене ( колективне) исхране, породичне исхране и исхране појединца, са контролом објеката друштвене исхране;
 • процене ухрањености одређених категорија становништва и оцене биолошке вредности оброка и јеловника.
 • лечења дијетском терапијом пацијената који имају за то потребу, у саветовалишту за правилну исхрану
 • хигијенског надзора над објектима од ширег хигијенско-епидемиолошког значаја (објекти за јавну исхрану, предшколске и школске установе, здравствене установе, објекти за диспозицију чврстих и течних отпадних материја на централни и локални начин, свим објектима за водоснабдевање, објектима за смештај избеглица и сл.)
 • праћења и проучавања хигијенских услова под којима становништво живи и ради, предлагање и спровођење мера за заштиту и унапређење здравља људи и животне средине
 • сарадња са инспекцијским службама и израда информација о нађеном стању са предлогом мера
 • вођења евиденције и извештавања надлежних установа о резултатима рада у појединим сегментима;
 • учешће у раду стручних комисија за заразне болести и заштиту животне средине;
 • учешће у реализацији послова од општег интереса за Министарство здравља РС
 • образовно-едукативне услуге
 • ради на пројектима у вези превенције здравља и хроничних незаразних болести и здравственог васпитања из области хигијене
 • вођења региста за дијабетес за округ.

Одсек за заштиту животне средине

У оквиру овог одсека обављају се послови:

 • квалитативног и квантитативног мерења нивоа микробиолошке и хемијске загађености средине са предлогом мера;
 • праћења хигијенске ситуације животне средине и израда анализа, информација и извештаја;
 • праћења квалитета површинских и отпадних вода;
 • праћење стања загађености ваздуха у комуналној средини и испитивање сталног деловања загађености ваздуха на здравље људи;
 • мерење нивоа буке у комуналној средини и испитивање штетног деловања на здравље људи;
 • учешћа у изради елабората о заштити животне средине;
 • израда анализе утицаја објеката на животну средину;
 • припремање материјала и учешће у раду стручних комисија за заразне болести и заштиту животне средине;
 • образовно-едукативне услуге ( специјализанти, други здравствени радници и здравствени сарадници);
 • послови ДДД ( дезинфекције, дератизације и дезинсекције), према хигијенско-епидемиолошким индикацијама и на захтев трећих лица;
 • послови на управљању медицинским отпадом

Одељење лабораторијског испитивања

У одељењу лабораторијског испитивања врше се анализе физичких и хемијских фактора животне средине који могу, посредно или непосредно, утицати на здравље становништва. Наведене активности се односе на анализе различитих врста узорака- пијаћих вода, површинских вода, вода за рекреацију и отпадних вода, животних намирница, предмета опште употребе, као и узорака ваздуха у оквиру праћења квалитета ваздуха.

Све активности су од јавног значаја и имају за циљ унапређење квалитета живота становништва Севернобанатског округа.

Одељењем руководи мр фармације Наташа Ђукић, специјалиста санитарне хемије, специјалиста менаџмента у здравству

Контакт телефон: 0230- 434-788, лок. 111; 421-102, лок.115

Адреса: Краља Петра I, бр.70, Кикинда

e-mail: laboratorija@zavodki.org.rs

Делатност Одељења обухвата:

 • Испитивање физичко-хемијских параметара здравствене исправности воде за пиће и воде за рекреацију из јавних базена и јавних купалишта
 • Испитивање физичко-хемијских параметара квалитета и здравствене безбедности животних намирница
 • Испитивање физичко-хемијских параметара квалитета и здравствене исправности предмета опште употребе
 • Испитивање енергетске и биолошке вредности оброка друштвене исхране деце, студената, радника и старих особа.
 • Хемијско испитивање садржаја метала у узорцима ваздуха, животних намирница, предмета опште употребе, воде за пиће, површинских и отпадних вода
 • Узимање узорака ваздуха за физичко-хемијску анализу квалитета ваздуха,
 • Испитивање емисије отпадних и штетних гасова
 • образовно-едукативне услуге.

Рад одељења лабораторијског испитивања је везан за узорковање, класификацију узорака, дистрибуцију узорака у лабораторији, припрему лабораторијских узорака, контролу декларација, амбалаже и органолептички преглед узорака и оцену квалитета узорака (животних намирница, вода, предмета опште употребе и ваздуха) према важећим законским регулативама, а на основу резултата физичко – хемијских анализа.