IZVEŠTAJ 16.11.2020.

Stanje sredstava na podračunu na dan 16.11.2020.

1.964.540,44
   

Stanje prethodnog dana

1.302.831,50
   

Uplata od RFZO

824.320,20
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 

Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije 2.000,00

 

 
Ostale uplate

111.147,00

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan: 16.11.2020.

937.467,20

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 16.11.2020.                                               1.964.540,44

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  16.11.2020.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

275.758,26
   

Isplate zarada

 
   

Ostale isplate-provizija UT

 

Ostale isplate

 
Ukupne isplate na dan:16.11.2020. 275.758,26

UKUPNO  OSTAJE:                    1.964.540,44