Испитивaњe вaздухa – aeрoсeдимeнтa и тeшких мeтaлa за место Ада – извeштaj зa мeсeц новембар 2018 гoдинe

Vrsta uzorka: padavine, vazduh

Vrsta ispitivanja: aerozagađenje, hemijske analize

PODACI O UZORKU:

Mesto uzorkovanja:

1.Opština Ada

Datum izdavanja rezultata: 13.12.2018.

Na osnovu Ugovora o ispitivanju vazduha – aerosedimenta i teških metala na podučju opštine Ada, šaljemo Vam izveštaj za novembar mesec 2018. godine sa mišljenjem.

Na 1 mernom mestu – Opština Ada izvršena je analiza aerosedimenta u kojem su određene koncentracije ukupnih taložnih materija, bitne fizičkohemijske osobine padavina i teški metali (olovo, kadmijum, živa), a u periodu od 7 dana merene su koncentracije ukupnh suspendovanih čestica TSP na istom mernom mestu. Na istom mernom mestu izvršena je tokom 30 dana: analiza sumpor dioksida, čađi i azotdioksida.

Koncentracija ukupnih taložnih materija je mernom mestu Opština Ada u granicama propisanim Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/10, 63/13. (MDK- maksimalno dozvoljena vrednost je 450 mg/m2/dan) i iznosi 51,18 mg/m2/dan. Tokom ovog meseca utvrđena je normalna pH vrednost padavina na datom mernom mestu i iznosi 7,62.

Koncentracije teških metala (olovo, kadmijum, živa) merenih metodom aerosedimenta, u skladu su sa stručnim doktrinama. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 i 75/2010 ne propisuje maksimalno dozvoljene vrednosti navedenih metala u padavinama.

Koncentracija čađi, prosečna mesečna (MDK je 50 µg/m3) je bila u granicama propisanim Uredbom i prosečno je iznosila 2,73 µg/m3, kao i maksimalna prosečna dnevna koncentracija, koja je iznosila 8,0 µg/m3.

Prosečna mesečne i prosečne dnevne koncentracije sumpordioksida (SO2) su bile u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV) prema Uredbi (GV i TV je 125 µg/m3). Prosečno mesečno je iznosila 11,03 µg/m3, a maksimalna prosečna dnevna izmerena koncentracija je bila 17.0 µg/m3.

Prosečna mesečna kao i prosečne dnevne koncentracije azotdioksida (NO2) su bile u granicama propisanim za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV) prema Uredbi(GV je 85 µg/m3, a TV je 101 µg/m3) i prosečno iznosila 1,30 µg/m3, a maksimalna prosečna dnevna koncentracija je bila 6.0 µg/m3.

Koncentracije ukupnih suspendovanih čestica TSP je tokom 1 od 7 dana ili 14,28% bile na mernom mestu Opština Ada iznad granica propisanim prema Uredbi (GV od 120 µg/m3), a kretale su se od 29.0 do 375.0 µg/m3. Prosečna koncentracija iznosi 90,4 µg/m3, i takođe je u propisanim granicama.

Zdravstveni efekti: Kvalitet vazduha u gradu je tokom ovog meseca srednjeg kvaliteta i sličan u odnosu na prethodni mesec najpre zbog prekoračenja koncentracije PM10 i TSP. Veoma osetljive kategorije ljudi: deca, hronični bolesnici, stare osobe i trudnice, mogu imati respiratorne smetnje,

Predlog mera: Smanjiti emisuju čestica, korišćenjem ekoloških goriva (gas, struja) umesto čvrstih goriva i onih koja potiču iz nafte ili otpada (gume, plastika, tkanine…). Pošumljavanje okoline, pranje ulica i održavanje higijene naselja će svakako doprineti poboljšanju kvaliteta vazduha.