ПОДАЦИ О УСЛУЗИ:

Врста узорка: падавине, ваздух

Врста испитивања: аерозагађење, хемијске анализе

 

ПОДАЦИ О УЗОРКУ:

Место узорковања:

1.Рециклажни центар катастарска парцела 3181/1 К.О. Чока СГШ: 45,9410 ИГД: 20,1645. Мерно место је удаљено око 200 m од депоније.

 

Датум издавања резултата: 04.07.2022.

 

На основу Захтева инспекцијске службе Чока за испитивање ваздуха –за место Чока, услед појаве дима на дивљој депонији надомак Чоке, шаљемо Вам извештај за мерење аероседимента и основних загађујућих материја (чађ, сумпордиоксид и азотни оксиди) извршено од 20.05.2022 до 21.06.2022 и суспендоване честице ПМ10 мерене у периоду од 23.05.2022 до 01.06.2022 године са мишљењем.

 

На 1. мерном месту – Рециклажни центар катастарска парцела 3181/1 К.О. извршена је анализа аероседимента у којем су одређене концентрације укупних таложних материја, релевантних анјона и катјона, битне физичкохемијске особине падавина, анализа сумпор диоксида, чађи и азотдиоксида. Током 7 дана, мерене су концентрације суспендованих честица ПМ10 на истом мерном месту.

 

Концентрација укупних таложних материја мерена на мерном месту Рециклажни центар катастарска парцела 3181/1 К.О. је у границама прописаним Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010, 75/10, 63/13. (МДК- максимално дозвољена вредност је 450 мг/м2/дан) и износи 295.2 mg/m2/дан. Концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, амонијак, калцијум) су имале сразмене вредности измереним укупним таложном материјама. Током мерења утврђена је нормална pH вредност падавина и износи 6.8.

 

Концентрација чађи, просечна месечна (МДК је 50 µg/m3) је била у границама прописаним Уредбом и просечно је износила мање од 6,0 µg/m3, као и максимална просечна дневна концентрација која је износила мање од 6,0 µg/m3.

 

Просечна месечна и просечне дневне концентрације сумпордиоксида (SО2) су биле у прописаним границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ) према Уредби (ГВ и ТВ је 125 µг/м3). Просечно месечна концентрација је износила 10.09 µg/m3, а максимална просечна дневна измерена концентрација је била 11.0 µg/m3.

 

Просечна месечна као и просечне дневне концентрације азотдиоксида (NО2) су биле у границама прописаним за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ) према Уредби (ГВ је 85 µг/м3, а ТВ је 85 µg/m3) и просечно месечно износила 3.38 µg/m3, а максимална просечна дневна концентрација је била 13.0 µg/m3.

 

Концентрације суспендованих честица ПМ10 су током свих 7 дана биле на мерном месту Рециклажни центар катастарска парцела 3181/1 К.О. Чока у границама прописаним према Уредби (ГВ и ТВ од 50 µг/м3, а кретале су се од 14.0 до 33.0 µg/m3. Просечна концентрација износила је 22.0 µg/m3, и у прописаним границама. Сходно претходној анализи, у односу на доњу и горњу границу оцењивања (Доња ДГО 25 µg/m3 Горња ГГО 35 µg/m3) ГГО није прекорачена ни у једном узорку, док је ДГО прекорачена у 1 од 7 узорака или у 14,28%.

 

Квалитет ваздуха на мерном месту Рециклажни центар катастарска парцела 3181/1 К.О. је задовољавајућег квалитета, а тек јако осетљиве категорије људи: деца, хронични болесници, старе особе и труднице, могу имати незнатне респираторне сметње или кардиоваскуларне односно цереброваскуларне тегобе.

Предлог мера: Спречити улазак незваних особа на подручје дивље депоније и њихову манипулацију отпадом (паљење)-слика бр.1, постављањем ограде, рампе, видео надзора. Извршити асанацију дивље депоније и рекултивацију земљишта на којој се она налази.

 

Слика бр.1