Током ОКТОБРА  месеца узорковано је 67 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 34 у граду Кикинди и 33 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 34 узорака из града, а у 30 узорака из села, а у 3 узорка из села рађена је само микробиолошка анализа.

Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 8.82% неисправних узорака за град (претходни месец 2.7%) и виши је у односу на претходни месец. У селима је проценат микробиолошке неисправности био 9.09% и виши је у односу на претходни месец (2.08%.). У граду је 5.88% узорака неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија, (AМБ), 2.94% је неисправно због повећаног броја Сулфиторедукујућих Клостридија (СК) (Структура неисправности: 66.66% АМB, 33.33 % СК). У селима је неисправно 9.09% узорака због присуства Стрептокока фекалног порекла. (СФ) (Структура неисправности: 100% СФ ). Проценат исправности за град и села је незадовољавајући као и структура неисправности.

Хемијска исправност воде за пиће у граду је таква да сви узети узорци не одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, 28/19, због повећаног утрошка КМnО4 (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане боје, и повећане концентрације амонијака у 100% узорака. У селима је повећана боја у свим узорцима или у 100%, утрошак КМnО4 је повећан у 90.0% , коцентрација амонијака је повећана у 86.66% узорака, у 6.66 % је повећана концентрација гвожђа, а у 3.33% је повећана мутноћа. Просечна концентрација утрошка КМnО4 у узорцима узетим у граду износи 26.06 mg/l, а у селима 23.8 mg/l (МДК 12 mg/l). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2.11 mg/l, а у селима 1.25 (МДК 0.5 mg/l за град, 1 mg/l за села). Просечна вредност боје у граду износи 31.72 ºCоPt скале, а у селима 29.71 ºCоPt скале (МДК 5 ºCоPt скале).

СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је исправност узорака у граду и селима незадовољавајућа, са аспекта препорука СЗО.

 

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESEC OKTOBAR 2022.  Godine

Vodovod

Higijenski pregled

fizičko-hemijski

mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj

%

broj

%

Kikinda

grad

34

34

100

KMnO4, NH3, boja

34

3

8,82

*

 

sela

30

30

100

KMnO4, NH3, boja, mutnoća, Fe

33

3

9,09

Novi Kneže-

vac

grad

8

8

100

boja

8

0

0

sela

19

19

100

NH3, boja

26

8

30,76

Čoka

grad

5

5

100

Boja

6

3

50

sela

28

28

100

Boja, KMnO4, NH3

30

6

20

Senta

grad

14

14

100

Boja, KMnO4, mutnoća

14

0

0

sela

6

6

100

Boja, Fe, Mn

6

0

0

Ada

grad

8

8

100

Boja, KMnO4

8

0

0

Sela-Mol

4

4

100

Boja, KMnO4

4

0

0

sela

7

7

100

Boja, mutnoća, Fe, Mn

9

2

22,22

Kanjiža

grad

6

6

100

Boja, KMnO4

As

6

0

0

sela

23

22

95,65

Boja, Mn, As, Fe

23

0

0

Ukupno:

192

191

99,47

 

207

25

12,07

 

*razlozi mikrobiološke neispravnosti

 

Kikinda grad bunari: 0                                                      

Kikinda sela bunari:0        

Kikinda grad mreža: AMB 2, Sulfitoredukujuće klostridije 1                                                   

Kikinda sela mreža: Streptokok fekalnog  porekla 3                                                  

Novi Kneževac grad bunari:0                                          

Novi Kneževac sela bunari: Sulfitoredukujuće klostridije 1                                      

Novi Kneževac grad mreža: 0                                         

Novi Kneževac sela mreža: AMB 1,Sulfitoredukujuće klostridije 2,Pseudomonas aeruginosa 3, E.coli 1

Čoka grad bunari: Streptokoke fekalnog porekla (AMB) 1(1), AMB 2                                                  

Čoka sela bunari:                Streptokok fekalnog  porekla 2                                                       

Čoka grad mreža: 0                                                           

Čoka sela mreže: AMB 1

Senta grad bunari: 0

Senta grad mreža: 0

Senta selo bunari: 0

Senta selo mreža: 0

Ada grad bunari:0

Ada selo Mol bunari:/

Ada grad mreža:0

Ada selo Mol mreža:0

Ada sela bunari: 0

Ada sela mreža: Pseudomonas aeruginosa 2

Kanjiža grad bunari:0

Kanjiža grad mreža:0

Kanjiža sela bunari: 0

Kanjiža sela mreža: 0