IZVEŠTAJ  06.01.2021.

Stanje sredstava na podračunu na dan 06.01.2021.

7.921.482,37
   

Stanje prethodnog dana

7.921.597,37
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 

Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije  

 

 
Ostale uplate

 

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan: 06.01.2021.

 

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 06.01.2021.                                               7.921.482,37

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  06.01.2021.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada

 
   

Ostale isplate-provizija UT

 

Ostale isplate

 
Ukupne isplate na dan:06.01.2021.  

UKUPNO  OSTAJE:                   7.921.482,37