IZVEŠTAJ  18.12.2020.

Stanje sredstava na podračunu na dan 18.12.2020.

13.713.270,34
   

Stanje prethodnog dana

1.618.792,54
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja 12.424.952,80

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 

Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije  

 

 
Ostale uplate

 

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan: 18.12.2020.

12.424.952,80

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 18.12.2020.                                               13.713.270,34

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  18.12.2020.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

330.475,00
   

Isplate zarada

 
   

Ostale isplate-provizija UT

 

Ostale isplate

 
Ukupne isplate na dan:18.12.2020. 330.475,00

UKUPNO  OSTAJE:                   13.713.270,34