IZVEŠTAJ  21.12.2020.

Stanje sredstava na podračunu na dan 21.12.2020.

13.609.462,33
   

Stanje prethodnog dana

13.713.270,34
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 

Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije  

 

 
Ostale uplate

9.990,00

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan: 21.12.2020.

9.990,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 21.12.2020.                                               13.609.462,33

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  21.12.2020.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

109.063,80
   

Isplate zarada

 
   

Ostale isplate-provizija UT

4.734,21

Ostale isplate

 
Ukupne isplate na dan:21.12.2020. 113.798,01

UKUPNO  OSTAJE:                   13.609.462,33