IZVEŠTAJ 19.11.2020.

Stanje sredstava na podračunu na dan 19.11.2020.

2.250.150,44
   

Stanje prethodnog dana

2.171.390,44
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 

Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije  

 

 
Ostale uplate

78.760,00

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan: 19.11.2020.

78.760,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 19.11.2020.                                               2.250.150,44

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  19.11.2020.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada

 
   

Ostale isplate-provizija UT

 

Ostale isplate

 
Ukupne isplate na dan:19.11.2020.  

UKUPNO  OSTAJE:                    2.250.150,44