IZVEŠTAJ 23.11.2020.

Stanje sredstava na podračunu na dan 23.11.2020.

2.440.945,01
   

Stanje prethodnog dana

2.335.690,44
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 

Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije  

 

 
Ostale uplate

106.950,00

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan: 23.11.2020.

106.950,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 23.11.2020.                                               2.440.945,01

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  23.11.2020.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada

 
   

Ostale isplate-provizija UT

1.695,43

Ostale isplate

 
Ukupne isplate na dan:23.11.2020. 1.695,43

UKUPNO  OSTAJE:                    2.440.945,01