IZVEŠTAJ 25.11.2020.

Stanje sredstava na podračunu na dan 25.11.2020.

4.456.309,01
   

Stanje prethodnog dana

2.488.485,01
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja 2.043.861,00

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 

Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije  

 

 
Ostale uplate

9.860,00

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan: 25.11.2020.

2.053.721,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 25.11.2020.                                               4.456.309,01

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  25.11.2020.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

85.897,00
   

Isplate zarada

 
   

Ostale isplate-provizija UT

 

Ostale isplate

 
Ukupne isplate na dan:25.11.2020. 85.897,00

UKUPNO  OSTAJE:                    4.456.309,01