IZVEŠTAJ 26.11.2020.

Stanje sredstava na podračunu na dan 26.11.2020.

4.465.069,01
   

Stanje prethodnog dana

4.456.309,01
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 

Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije  

 

 
Ostale uplate

8.760,00

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan: 26.11.2020.

8.760,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 26.11.2020.                                               4.465.069,01

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  26.11.2020.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada

 
   

Ostale isplate-provizija UT

 

Ostale isplate

 
Ukupne isplate na dan:26.11.2020.  

UKUPNO  OSTAJE:                    4.465.069,01