IZVEŠTAJ  30.12.2020.

Stanje sredstava na podračunu na dan 30.12.2020.

6.992.019,34
   

Stanje prethodnog dana

13.573.168,98
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 

Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije 2.000,00

 

 
Ostale uplate

546.318,16

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

425.000,00

   
Ukupno uplate na dan: 30.12.2020.

973.318,16

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 30.12.2020.                                               6.992.019,34

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  30.12.2020.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada

7.554.467,80
   

Ostale isplate-provizija UT

 

Ostale isplate

 
Ukupne isplate na dan:30.12.2020. 7.554.467,80

UKUPNO  OSTAJE:                   6.992.019,34