IZVEŠTAJ  31.12.2020.

Stanje sredstava na podračunu na dan 31.12.2020.

7.106.277,17
   

Stanje prethodnog dana

6.992.019,34
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 

Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije 700,00

 

 
Ostale uplate

123.350,00

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan: 31.12.2020.

124.050,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 31.12.2020.                                               7.106.277,17

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  31.12.2020.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada

 
   

Ostale isplate-provizija UT

9.792,17

Ostale isplate

 
Ukupne isplate na dan:31.12.2020. 9.792,17

UKUPNO  OSTAJE:                   7.106.277,17