ПОДАЦИ О УСЛУЗИ:

Врста узорка: падавине, ваздух

Врста испитивања: аерозагађење, хемијске анализе

 

ПОДАЦИ О УЗОРКУ:

Место узорковања:

1.ЈКП Чока СГШ: 45,9395 ИГД: 20,1428

Датум издавања резултата: 16.05.2022.

 

            На основу Уговора о испитивању ваздуха –за место Чока, шаљемо Вам извештај за месец јул 2022. године са мишљењем.

 

На 1. мерном месту – ЈКП Чока извршена је анализа аероседимента у којем су одређене концентрације укупних таложних материја, релевантних анјона и катјона, битне физичкохемијске особине падавина, анализа сумпор диоксида, чађи и азотдиоксида. Током 7 дана, мерене су концентрације укупних суспендованих честица-ТСП и концентрације суспендованих честица ПМ10 на истом мерном месту.

 

Концентрација укупних таложних материја мерена на мерном месту ЈКП Чока је у границама прописаним Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010, 75/10, 63/13. (МДК- максимално дозвољена вредност је 450 мг/м2/дан) и износи 80.64 mg/m2/дан. Концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, калцијум) су имале сразмене вредности изменим укупним таложном материјама. Током овог месеца утврђена је нормална pH вредност падавина и износи 6.77.

 

            Концентрација чађи, просечна месечна (МДК је 50 µg/m3) је била у границама прописаним Уредбом и просечно је износила мање од 6,0 µg/m3, као и максимална просечна дневна концентрација која је износила мање од 6,0 µg/m3.

 

Просечна месечна и просечне дневне концентрације сумпордиоксида (SО2) су биле у прописаним границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ) према Уредби (ГВ и ТВ је 125 µг/м3). Просечно месечна концентрација је износила мање од 10.0 µg/m3, а максимална просечна дневна измерена концентрација је била мање од 10.0 µg/m3.

 

Просечна месечна као и просечне дневне концентрације азотдиоксида (NО2) су биле у границама прописаним за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ) према Уредби (ГВ је 85 µг/м3, а ТВ је 85 µg/m3) и просечно месечно износила 3.13 µg/m3, а максимална просечна дневна концентрација је била 11.0 µg/m3.

 

Концентрације укупних суспендованих честица-ТСП су током свих 7 дана биле на мерном месту ЈКП Чока у границама прописаним према Уредби (МДК од 120 µg/m3), а кретале су се од 47.0 до 92.0 µg/m3. Просечна концентрација износила је 70,1 µg/m3, и у прописаним границама је.

 

Концентрације суспендованих честица ПМ10 су током свих 7 дана биле на мерном месту ЈКП Чока у границама прописаним према Уредби (ГВ и ТВ од 50 µг/м3, а кретале су се од 24.0 до 47.0 µg/m3. Просечна концентрација износила је 36.1 µg/m3, и у прописаним границама. Сходно претходној анализи, у односу на доњу и горњу границу оцењивања (Доња ДГО 25 µg/m3 Горња ГГО 35 µg/m3) ГГО је прекорачена у 3 од 7 узорака, док је ДГО прекорачена у 6 од 7 узорака или у 85,71 %.

Квалитет ваздуха у граду је задовољавајућег квалитета, а тек јако осетљиве категорије људи: деца, хронични болесници, старе особе и труднице, могу имати респираторне сметње или кардиоваскуларне односно цереброваскуларне тегобе.

Предлог мера: Смањити емисују честица, коришћењем еколошких горива (гас, струја) уместо чврстих горива и оних која потичу из нафте или отпада (гуме, пластика, тканине…). Постављање филтера за пречишћавање ваздуха у индустријским постројењима, пошумљавање околине, прање улица и одржавање хигијене насеља ће свакако допринети побољшању квалитета ваздуха.