Испитивaњe вaздухa – aeрoсeдимeнтa и тeшких мeтaлa нa пoдучjу oпштинe Кикиндa – извeштaj зa мeсeц септембар 2019. гoдинe

PODACI O USLUZI:

Vrsta uzorka: padavine, vazduh

Vrsta ispitivanja : aerozagađenje, hemijske analize

PODACI O UZORKU:

Mesto uzorkovanja:

1.ZZJZ Kikinda

2.Mikronaselje: OŠ Žarko Zrenjanin (gasovi) Bunar I (aerosediment, suspendovane čestice)

3.SRC Jezero Kikinda-

4.Nakovo, Krajiška 6

5.Banatsko Veliko Selo, Desanke Maksimović 107

6.Novi Kozarci, dvorište Ambulante

7.Rusko Selo, dvorište MZ

8.Banatska Topola, dvorište MZ

9.Bašaid, dvorište Ambulante

10.Iđoš, dvorište MZ

11.Sajan, dvorište Etno kuće Velika 118

12.Mokrin, dvorište MZ

 

Datum izdavanja rezultata: 14.10.2019.

 

            Nakon izvršenih ispitivanja vazduha – aerosedimenta i teških metala na podučju opštine Kikinda šaljemo Vam izveštaj za mesec septembar 2019. godine sa mišljenjem. (Ugovor br. 01-3-I-8/2019  za 2019.)

Na 3 merna mesta u Kikindi i na 9 mernih mesta u selima izvršena je analiza aerosedimenta-padavina u kojima su određivane koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink i živa), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na dva merna mesta u Kikindi izvršena je i analiza sumpordioksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZJZ i Mikronaselje.

U toku meseca na dva merna mesta, ZZJZ i Mikronaselje u periodu od po 7 dana su merene i koncentracije ukupnih suspendovanih čestica i 7 dana su merene suspendovane čestice veličine 10 µm (PM10). U ukupnim suspendovanim česticama na oba merna mesta tokom 7 dana određivani teški metali i metaloidi i to: arsen, kadmijum, olovo, živa i nikl. Na mernom mestu ZZJZ u periodu od 5 dana su merene suspendovane čestice veličine 2.5 µm (PM2.5)

Koncentracije ukupnih taložnih materija (UTM) su na svim mernim mestima u gradu Kikinda bile u granicama propisanim Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 i 75/10. (MDK- maksimalno dozvoljena vrednost je 450 mg/m2/dan) i kretale su se od 173,04 mg/m2/dan na mernom mestu Mikronaselje do 293.76 mg/m2/dan na mernom mestu Jezero. Na mernom mestu ZZJZ koncentracija je bila 248,81 mg/m2/dan. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmene vrednosti na svim mernim mestima. Tokom ovog meseca utvrđena je normalna pH vrednost padavina na svim mernim mestima u Kikindi: Jezero 6.99, Mikronaselje 6.56, ZZJZ 6.44. U selima opštine Kikinda (9 sela) koncentracije UTM su bile u granicama propisanim Uredbom, a kretale su se od 101,0 mg/m2/dan na mernom mestu u Mokrinu do 383,13 mg/m2/dan na mernom mestu u B.V.Selu. Tabela br.1. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmene vrednosti na svim mernim mestima u selima Opštine Kikinda, a utvrđena je i normalna pH vrednost padavina.

 

Tabela br. 1

 

Rb

Merno Mesto

Izmerena vrednost UTM (mg/m2/dan)

MDK za UTM (mg/m2/dan)

pH

1

ZZJZ

248,81

450

6,44

2

Mikronaselje

173,04

450

6,56

3

SC Jezero

293,76

450

6,99

4

Nakovo

101,53

450

6,38

5

B.V.Selo

383,13

450

7,1

6

N.Kozarci

299,72

450

6,75

7

R.Selo

300,6

450

6,41

8

B.Topola

296,07

450

6,56

9

Bašaid

322,65

450

7,89

10

Iđoš

170,1

450

6,72

11

Sajan

222,5

450

6,81

12

Mokrin

101,0

450

6,58

 

 

Koncentracije teških metala i metaloida (olovo, kadmijum, cinka i žive) merenih metodom aerosedimenta, su bile u skladu sa vrednostima prema stručnih doktrinama. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/13 ne propisuje maksimalno dozvoljene vrednosti navedenih metala i metaloida u padavinama.

Prosečna mesečna koncentracije čađi (MDK je 50 µg/m3) je bila na mernom mestu ZZJZ u propisanim granicama – 1,17 µg/m3, kao i maksimalna prosečna dnevna koncentracija 4.0 µg/m3. Na mernom mestu Mikronaselje prosečna mesečna koncentracije čađi je bila 1,33 µg/m3 što je u propisanim granicama, dok je maksimalno izmerena prosečna dnevna koncentracija bila 4.0 µg/m3 što je u propisanim granicama.

Prosečne mesečne i dnevne koncentracije sumpor dioksida (SO2) su bile na svim mernim mestima u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV)– 10,23 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ i 10,07 µg/m3 na mernom mestu Mikronaselje (GV i TV prema Uredbi je 125 µg/m3). Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 12,0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 11.0 µg/m3 što je takođe u granicama propisanim Uredbom.

Prosečne mesečne kao i maksimalne koncentracije azotdioksida su u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV) na svim mernim mestima – 1,0 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ i 1,1 µg/m3 na mernom mestu Mikronaselje (GV je 85 µg/m3, a TV je 93 µg/m3) Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 1.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 4.0 µg/m3, što je takođe u granicama propisanim Uredbom.

Koncentracija ukupnih suspendovanih čestica je tokom svih 7 dana na mernom mestu ZZJZ bila u granicama propisanim prema Uredbi (MDK od 120 µg/m3), a kretala se od 20,0 do 54.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 39,3 µg/m3). Na mernom mestu Mikronaselje je tokom svih 7 dana koncentracija je bila u granicama propisanim Uredbom (MDK je 120 µg/m3) i kretala se od od 24.0 do 54.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 36,1 µg/m3).

Koncentracije arsena, kadmijuma, žive, olova i nikla su u ukupnim suspendovanim (TSP) česticama bile su u skladu sa stručnim doktrinama na oba merna mesta. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/2013 ne propisuje granične vrednosti za metale u ukupnim suspendovanim česticama.

Koncentracija suspendovanih čestica veličine do 10 µm (PM10) je tokom svih 7 dana na mernom mestu ZZJZ bile su u propisanim granicama prema Uredbi (GV od 50 µg/m3, TV 50 µg/m3 ), a kretala se od 11.0 do 37.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 25,9 µg/m3 što je u granicama GV). Na mernom mestu Mikronaselje je tokom svih 7 dana koncentracija bila u propisanim granicama prema Uredbi (GV od 50 µg/m3, TV 55 µg/m3) i kretala se od 13.0 do 37.0 µg/m3, (prosečna mesečna koncentracija iznosi 22,7 µg/m3 i u granicama GV). Shodno prethodnoj analizi, u odnosu na donju i gornju granicu ocenjivanja (Donja DGO 25 µg/m3 Gornja GGO 35 µg/m3) na mernom mestu ZZJZ, GGO je prekoračena u 2 od 7 uzoraka ili u 28,57%, a DGO je prekoračena u 4 od 7 uzorka ili u 57,14%. Na mernom mestu Mikronaselje GGO je prekoračena u 1 od 7 uzoraka ili u 14,28%, dok je DGO prekoračena u 2 od 7 uzoraka ili 28,57%.

Koncentracija suspendovanih čestica veličine do 2.5 µm (PM2.5) na mernom mestu ZZJZ je bila u granicama propisanim prema Uredbi (GV od 25 µg/m3, TV 25 µg/m3), a kretala se od 9.0 do 22.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 15,0 µg/m3 što je u granicama za GV i TV).

            Zdravstveni efekti: Kvalitet vazduha u gradu Kikinda je zadovoljavajućeg kvaliteta u odnosu na analizirane parametre, te samo krajnje osetljive kategorije ljudi: deca, hronični bolesnici, stare osobe i trudnice, mogu imati blage respiratorne smetnje.

Predlog mera: Korišćenje ekoloških goriva (gas, struja) umesto čvrstih goriva i onih koja potiču iz nafte ili otpada (gume, plastika, tkanine…). Postavljanje filtera za prečišćavanje vazduha u industrijskim postrojenjima, pošumljavanje okoline, pranje ulica i održavanje higijene naselja će svakako doprineti poboljšanju kvaliteta vazduha.