ПОДАЦИ О УСЛУЗИ:

Врста узорка: падавине, ваздух

Врста испитивања: аерозагађење, хемијске анализе

ПОДАЦИ О УЗОРКУ:

Место узорковања:

1.МЗ Кертек СГШ: 45,9194 с ИГД: 20,0739 и

Датум издавања резултата: 15.03.2024.

На основу Захтева о испитивању ваздуха – аероседимента и тешких метала на подучју општине Сента, шаљемо Вам извештај за месец фебруар 2024. године са мишљењем.

На 1 мерном месту – МЗ Кертек извршена је анализа аероседимента у којем су одређене концентрације укупних таложних материја, релевантних анјона и катјона, битне физичкохемијске особине падавина и тешки метали (олово, кадмијум, цинк), а у периоду од 7 дана мерене су концентрације укупних суспендованих честица ТСП. У 5 од 7 дана се у ТСП су одређени тешки метали и металоиди и то: арсен, кадмијум, олово, а током 1 дана селен. Током 7 дана, мерене су концентрације суспендованих честица ПМ10 и ПМ2.5. Такође је извршена и анализа сумпор диоксида, чађи и азотдиоксида током свих дана у месецу.

Концентрација укупних таложних материја је на мерном месту МЗ Кертек била у границама прописаним Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010, 75/10, 63/13. (МДК- максимално дозвољена вредност је 450 mg/m2/дан) и износила је 48.16 mg/m2/дан за МЗ Кертек. Концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, калцијум) су имале сразмене вредности измереним укупним таложном материјама. Током овог месеца утврђена је нормална pH вредност падавина на мерном месту МЗ Кертек која износи 6.68.

Концентрације тешких метала (цинк, олово, кадмијум) мерених методом аероседимента, биле су у складу са вредностима према стручних доктринама (Zn, Pb, Cd,). Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010 и 75/2010 не прописује максимално дозвољене вредности наведених метала у падавинама.

Концентрација чађи, просечна месечна (МДК је 50 µг/m3) је била у границама прописаним Уредбом и просечно је износила 10.79 µg/m3, док је максимална просечна дневна концентрација била у границама МДК и износила је 40,0 µg/m3.

Просечна месечна и просечне дневне концентрације сумпордиоксида (SО2) су биле у прописаним границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ) према Уредби (ГВ и ТВ је 125 µg/m3). Просечно месечно је износила 12.21 µg/m3, а максимална просечна дневна измерена концентрација је била 20.0 µg/m3.

Просечна месечна као и просечне дневне концентрације азотдиоксида (NО2) су биле у границама прописаним за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ) према Уредби (ГВ је 85 µg/m3, а ТВ је 85 µg/m3) и просечно месечно износила је 5.41 µg/m3, а максимална просечна дневна концентрација је била 20.0 µg/m3.

Концентрација укупних суспендованих честица ТСП су током 1 од 7 дана или у 14.28% на мерном месту МЗ Кертек биле изнад граница прописаних према Уредби (МДК од 120 µg/m3), а кретале су се од 25.0 до 159.0 µg/m3. Просечна концентрација износила је 76.3 µg/m3, и у прописаним границама је.

Концентрације арсена, кадмијума, олова и селена су у укупним суспендованим (ТСП) честицама биле су у складу са стручним доктринама овом мерном месту. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010, 75/2010, 63/2013 не прописује граничне вредности за метале у укупним суспендованим честицама.

Концентрације суспендованих честица ПМ10 су током 3 од 7 дана или у 42.85% биле на мерном месту МЗ Кертек изнад граница прописаних према Уредби (ГВ и ТВ од 50 µg/m3), а кретале су се од 17.0 до 99.0 µg/m3. Просечна концентрација износила је 47.6 µg/m3, и у прописаним границама је. Сходно претходној анализи, у односу на доњу и горњу границу оцењивања (Доња ДГО 25 µg/m3 Горња ГГО 35 µg/m3) ГГО је прекорачена у 3 од 7 узорака 42.85%, а ДГО је прекорачена у 5 од 7 узорака или у 71.42%.

Концентрација суспендованих честица величине до 2.5 µм (ПМ2.5) је током 3 од 7 дана или у 42.85% на мерном месту МЗ Кертек била изнад граница прописаних према Уредби (ГВ од 25 µg/m3, ТВ 25 µg/m3), а кретала се од 9.0 до 66.0 µg/m3. Просечна месечна концентрација је 30,9 µg/m3 што у границама за ГВ.

Здравствени ефекти: Квалитет ваздуха у граду је током овог месеца лошег квалитета и сличан је у односу на претходни месец. Осетљиве категорије људи као што су: деца, хронични болесници, старе особе и труднице, могу имати респираторне или кардиоваскуларне односно цереброваскуларне тегобе.

Предлог мера: Коришћење еколошких горива (гас, струја, ветар, сунце) уместо чврстих горива и оних која потичу из нафте или отпада (гуме, пластика, тканине…). Постављање филтера за пречишћавање ваздуха у индустријским постројењима, пошумљавање околине, прање улица и одржавање хигијене насеља ће свакако допринети побољшању квалитета ваздуха.