ПОДАЦИ О УСЛУЗИ:

Врста узорка: падавине, ваздух

Врста испитивања: аерозагађење, хемијске анализе

ПОДАЦИ О УЗОРКУ:

Место узорковања:

1.ЈКП Чока СГШ: 45,9395 ИГД: 20,1428

Датум издавања резултата: 15.03.2024.

На основу Уговора о испитивању ваздуха –за место Чока, шаљемо Вам извештај за месец фебруар 2024. године са мишљењем.

На 1. мерном месту – ЈКП Чока извршена је анализа аероседимента у којем су одређене концентрације укупних таложних материја, релевантних анјона и катјона, битне физичкохемијске особине падавина, анализа сумпор диоксида, чађи и азотдиоксида. Током 7 дана, мерене су концентрације укупних суспендованих честица-ТСП и концентрације суспендованих честица ПМ10 на истом мерном месту.

Концентрација укупних таложних материја мерена на мерном месту ЈКП Чока је у границама прописаним Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010, 75/10, 63/13. (МДК- максимално дозвољена вредност је 450 mg/m2/дан) и износи 45.82 mg/m2/дан. Концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, калцијум) су имале сразмене вредности изменим укупним таложном материјама. Током овог месеца утврђена је нормална pH вредност падавина и износи 7.02.

Концентрација чађи, просечна месечна (МДК је 50 µg/m3) је била у границама прописаним Уредбом и просечно је износила мање од 6,0 µg/m3, као и максимална просечна дневна концентрација која јетакође износила мање од 6,0 µg/m3.

Просечна месечна и просечне дневне концентрације сумпордиоксида (SО2) су биле у прописаним границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ) према Уредби (ГВ и ТВ је 125 µг/м3). Просечно месечна концентрација је износила 10.14 µg/m3, а максимална просечна дневна измерена концентрација је била 12.0 µg/m3.

Просечна месечна као и просечне дневне концентрације азотдиоксида (NО2) су биле у границама прописаним за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ) према Уредби (ГВ је 85 µг/м3, а ТВ је 85 µg/m3) и просечно месечно je износила 4.1 µg/m3, а максимална просечна дневна концентрација је била 10.0 µg/m3.

Концентрације укупних суспендованих честица-ТСП су током свих 7 дана биле на мерном месту ЈКП Чока у границама прописаним према Уредби (МДК од 120 µg/m3), а кретале су се од 45.0 до 71.0 µg/m3. Просечна концентрација износила је 58.3 µg/m3, и у прописаним границама је.

Концентрације суспендованих честица ПМ10 су током свих 7 дана биле на мерном месту ЈКП Чока у границама прописаним према Уредби (ГВ и ТВ од 50 µг/м3, а кретале су се од 13.0 до 47.0 µg/m3. Просечна концентрација износила је 37.9 µg/m3, и у прописаним границама. Сходно претходној анализи, у односу на доњу и горњу границу оцењивања (Доња ДГО 25 µg/m3 Горња ГГО 35 µg/m3) ГГО је прекорачена у 5 од 7 узозака или 71.42%, док је ДГО прекорачена у 6 од 7 узорака или у 85.71 %.

Квалитет ваздуха у граду је углавном задовољавајућег квалитета али је лошији у односу на претходни месец, а јако осетљиве категорије људи: деца, хронични болесници, старе особе и труднице, могу имати респираторне сметње или кардиоваскуларне односно цереброваскуларне тегобе.

Предлог мера: Смањити емисују честица, коришћењем еколошких горива (гас, струја) уместо чврстих горива и оних која потичу из нафте или отпада (гуме, пластика, тканине…). Постављање филтера за пречишћавање ваздуха у индустријским постројењима, пошумљавање околине, прање улица и одржавање хигијене насеља ће свакако допринети побољшању квалитета ваздуха.